asylumУБЕЖИЩЕregistrationРЕГИСТРАЦИЯroПРАВА & ЗАДЪЛЖЕНИЯprocedureПРОЦЕДУРА
appealОБЖАЛВАНЕrhsБЕЖАНСКИ И ХУМАНИТАРЕН СТАТУТdocДОКУМЕНТИucНЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА
frСЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОvrДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ
Информация за български потребители

Общи условия

Този сайт е изработен през юни 2014 г. и преработен през декември 2017г. по поръчка и с финансовата подкрепа на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН). Автор на информацията в изложението е адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК).

Информацията е изготвена на български език. Възложителят и авторът не носят отговорност за качеството на преводите на други езици.

Възпроизвеждането или публикуването на информацията от сайта или на части от нея на какъвто и да е носител, временно или постоянно, е допустимо с изключение за търговски цели, при лично ползване или обучение и при условие за изрично посочване на източника и автора. Възпроизвеждането или използването на информацията (съдържанието) или на части от нея на какъвто и да е носител, под каквато и да е форма, включително използването й в дигитална форма посредством осигуряване на достъп до нея или части от нея по време и място, индивидуално избрани от крайни потребители е недопустимо, освен с изричното и предварително съгласие на носителя на права.

Изображенията в този сайт са използвани единствено за илюстративни нужди на предоставената с него информация и изцяло съобразно лицензионните условия на източниците, от които са взаимствани. Съдържанието на сайта има за цел единствено да информира лица, търсещи закрила или имигранти, намиращи се на територията на България. В тази връзка собственикът на сайта не претендира авторство върху което и да е било от използваните изображения, нито оспорва авторство върху което и да е от тях, в случай че някое от тях се окаже обект на авторско право. Във всеки случай възложителят и авторът не носят отговорност за използването им в случай че неволно са нарушили такива права.