asylumپناهندگیregistrationراجسترroحقوق و وظایفprocedureپروسه
appealدرخواست تجدید نظرrhsوضعیت (ستاتوت) پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانهdocاسنادucاطفالی بی سر پرست
frیکجا شدن با فامیلvrبرگشتی داوطلبانه

شرایط عمومی

این سایت در ماه جون سال 2014 ایجاد شد و در ماه دسامبر سال 2017 به سفارش و حمایت مالی نمایندگی بلغاریا در کمیساری عالی پناهندگان به سازمان ملل متحد (UNHCR) تجدید گردید. نویسنده اطلاعاتی ارائه شده خانم یلیانا ساواوا ، وکیل و مدیر در برنامه حفاظت حقوقی پناهندگان و مهاجرین در کمیته هلسنکی بلغاریا (BHC) است.

اطلاعات به زبان بلغاریای آماده شده است. واگذار کننده و نویسنده مسئول کیفیت ترجمه به زبان های دیگر نیستند.

پخش کردن اطلاعات از این سایت و یا قسمتی از او به هر نوع حامل ، به شکلی موقتی ویا دایمی مجاز است به استثنای مقاصدی تجارتی . برای استفاده شخصی و یا آموزشی مجاز است به شرایطی که به منبع و نویسنده به صراحت اشاره شود. پخش کردن ویا استفاده ازاطلاعات (محتوا) یا بخشی از او به هر حاملی و به هر شکلی ، همچنان به شکلی دیجیتال با ارائه دسترسی به آن یا بخشی از آن در یک زمان و مکان که به طور جداگانه توسط کاربران نهایی انتخاب شده غیر قابل قبول است ، بجز از توافق قطعی و قبلی با دارندهء حقوق این سایت.

تصاویردراینسایتتنهابرایاهدافتوضیحیاطلاعاتارائهشدهوبادرنظرداشتبهشرایطیمنابعجوازیدرستکنندهاستفادهشدهاست . محتوای این سایت فقد برای معلمومات دادن به افرادی که در بلغاریا پناه می جویند و یا در بلغاریا مهاجر استند مقصد داده شده است . در این رابطه ، صاحب سایت ادعای ابتکاری از هیچ تصاویر استفاده شده را ندارد و مخالفت ندارد به ابتکاری هر کدام از این تصاویر در صورتی که بعضی از اینها به هدف حقوقی چاپ قرار گیرند. در هر حالت واگذار کننده و نویسنده از استفاده نمودن این تصاویر مسئولیت ندارند در صورتی که ناخواسته این حقوق را نقض کرده اند.