vrبرگشتی داوطلبانه

شرایط عمومی

این سایت در ماه جون سال 2014 ایجاد شد و در ماه دسامبر سال 2017 به سفارش و حمایت مالی نمایندگی بلغاریا در کمیساری عالی پناهندگان به سازمان ملل متحد (UNHCR) تجدید گردید. نویسنده اطلاعاتی ارائه شده خانم یلیانا ساواوا ، وکیل و مدیر در برنامه حفاظت حقوقی پناهندگان و مهاجرین در کمیته هلسنکی بلغاریا (BHC) است.

اطلاعات به زبان بلغاریای آماده شده است. واگذار کننده و نویسنده مسئول کیفیت ترجمه به زبان های دیگر نیستند.

پخش کردن اطلاعات از این سایت و یا قسمتی از او به هر نوع حامل ، به شکلی موقتی ویا دایمی مجاز است به استثنای مقاصدی تجارتی . برای استفاده شخصی و یا آموزشی مجاز است به شرایطی که به منبع و نویسنده به صراحت اشاره شود. پخش کردن ویا استفاده ازاطلاعات (محتوا) یا بخشی از او به هر حاملی و به هر شکلی ، همچنان به شکلی دیجیتال با ارائه دسترسی به آن یا بخشی از آن در یک زمان و مکان که به طور جداگانه توسط کاربران نهایی انتخاب شده غیر قابل قبول است ، بجز از توافق قطعی و قبلی با دارندهء حقوق این سایت.

تصاویردراینسایتتنهابرایاهدافتوضیحیاطلاعاتارائهشدهوبادرنظرداشتبهشرایطیمنابعجوازیدرستکنندهاستفادهشدهاست . محتوای این سایت فقد برای معلمومات دادن به افرادی که در بلغاریا پناه می جویند و یا در بلغاریا مهاجر استند مقصد داده شده است . در این رابطه ، صاحب سایت ادعای ابتکاری از هیچ تصاویر استفاده شده را ندارد و مخالفت ندارد به ابتکاری هر کدام از این تصاویر در صورتی که بعضی از اینها به هدف حقوقی چاپ قرار گیرند. در هر حالت واگذار کننده و نویسنده از استفاده نمودن این تصاویر مسئولیت ندارند در صورتی که ناخواسته این حقوق را نقض کرده اند.

      

Sorry, there is no posts in the current categories, please add some items in the dashboard!