شرایط عمومی
این سایت در ماه ژوئن 2014 تکمیل شده است و در ماه دسامبر 2017 تجدید نظر شده است بر اساس سفارش و با کمک مالی نمایندگیِ کمیسار عالی برای پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد (UNCHR) در بلغارستان. نویسنده اطلاعات در این بیانیه خانم الیانا ساواوا، وکیل و مدیر برنامه دفاع حقوقی برای پناهندگان و مهاجران در کمیتة هلسنکی بلغارستان (BHC) است.

اطلاعات به زبان بلغاری آماده شده است. واگذار کننده و نویسنده مسئول کیفیت ترجمه به زبان های دیگر نیستند.

باروری اطلاعات از این سایت به رسانه ها برای استفاده شخصی یا آموزش مجاز است به صراحت برای منبع و نویسنده ارائه شده است، به جز برای مقاصد تجاری. باروری این اطلاعات توسط کابل و اینترنت غیر قابل قبول به جز با توافق قبلی و صریح و از نویسنده است.