دا انترنتی سایت د پناهنده ګی عالی کمیساری په ملګروملتونوکښی (UNHCR) پهسپارښتنهاومالیمرستیپه۲۰۱۴

کال د جون میاثت کښی  شرع او په   ۲۰۱۷ کال کښی د دکمبر په میاثت کښی نوی شوه . د دغو معلوماتو ورکونکی

وکیلیلیاناساواواده. نوموړی د هلسنګی په کمیټی کښی د پناهنده ګانو او مهاجرو دقانونی حفاظت مدیر ده .

د دی سایت څخه اطلاعات او مواد خپرول کیدای شی ، صرف د تجارتی او شخصی ګټی چه پکښی لیکوال او منبع

ته واضح اشاره شوی وی نشی خپریدلی . د سیمی او انترنیت له لاری د دغه سایت اطلاعات او موادو خپرول او

لیکل او را لیکل   تر هغه چه د لیکوال اجازه ترمخه ونلری د مننی وړندی .