آموزش اطفال در مکاتب بلغاریا

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

اطفال تا سن 18 حق آموزش مجانی را در مکاتب دولتی بلغاریا ویا مکاتب شهر داری بلغاریا دارند .

برای ثبت نام کردن اطفال در مکتب از کارمندان آژانس پناهندگان که در آنجا زندگی میکنید میتوانید کمک بخواهید . همچنان میتوانید مراجعه کنید به سازمان های :

صلیب سرخ(ب. چ. ک.) ، کریتاس و یا شورای خانم های – پناهنده .