آیا طفلی بی سر پرست هستم ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

به قانون بلغاریا هر کس که سن 18 را پوره نکرده است طفل است .

تا به وقتیکه سن 18 را پوره نکرده باشید حق ندارید پروسه را به تنهایی مقابل مقامات دولت بلغاریا تقاضأ نمایید . اگر زیری سن 14 استید به جای شما یکی از والدین تان باید به پروسه پناهندگی امضأ کند . اگر بالای سن 14 استید و هنوز سن 18 را پوره نکرده اید حق دارید به اسناد مقامات بلغاریا امضأ نمایید ولی همراه با امضأ شما در سند امضأ یکی از والدین تان به شکلی تصدیق همراه باشد – مادر ویا پدر.

اما اگر زیری سن 18 استید و در بلغاریا به تنهای داخل شده اید ، بدون والدین تان – بدون مادر وبدون پدر ، در این حالت به اساس قانون بلغاریا شما “طفلی بی سرپرست” استید .

اگر والدین تان همراه با شما در بلغاریا نیستند بخاطریکه نمیفهمید کجا هستند ، در راه جدا شده اند ویا فوت کرده اند ، بدون امضأ آنها حق دارید خود تان به تنهایی درخواست پناهندگی را دربلغاریا پیش مقاماتی دولتی نمایید و خواهش پروسه وضعیت (ستاتوت) را از دولت بلغاریا تقاضأ نمایید برای ماندن و زندگی کردن در این کشور .

اگر طفلی بی سرپرست استید و از دولت بلغاریا میخواهد برایتان پناه ، حمایت و وضعیت (ستاتوت) بدهد . حقی پروسهء مخصوص را دارید . لطفا با سازمان های که در لاگر تان کار میکنند در بارهء حقوق تان مشوره نمایید !