اسناد بعد از دریافت وضعیت (ستاتوت)

DOCUMENTS
Audio file

با دریافت وضعیت (ستاتوت) حق کارت دایمی را دارید .

اگر وضعیت (ستاتوت) پناهنده را دریافت کرده اید حق داشتن کارت پناهنده را دارید . این کارت برای مدت پنج سال اعتبار دارد .

id1.png
id2.png

اگر وضعیت (ستاتوت)حمایت بشر دوستانه را دریافت کرده اید حق داشتن کارت خارجی با وضعیت (ستاتوت)حمایت بشر دوستانه را دارید . این کارت برای سه سال اعتبار دارد .

id3.png
id4.png

کارت پناهنده برای مدت پنج سال اعتبار دارد و کارت خارجی با وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه برای مدت سه سال اعتبار دارد . اما این مدت اعتبار وضعیت (ستاتوت) نسیت بلکه تنها مدت اعتبار سند را نشان میدهد . اگر مدت اعبتار این سند خلاص میشود بدون مشکل میشود که تمدید شود .

لازم است که یک ماه پیش از خلاص شدن تاریخ این کارت تقاضأ برای صدور کارت جدید را نمایید و تکس پولی اش بپردازید . این پروسه به هر دو نوع کارت تطبیق میکند – کارت پناهنده و کارت حمایت بشر دوستانه .

برای صدور کارت ، اول باید از ادارهء ناحیه ء که زندگی میکنید ، شماره شناسایی مخصوص (ای. گه. نه) را دریافت نمایید . برای گرفتنی شماره شناسایی مخصوص (ای. گه. نه) باید همراه با خود در ناحیه مربوطه :

کارت راجستر ، سندی اصلی جوابی دریافت وضعیت (ستاتوت) و خطی مخصوص از آژانس پناهندگان به شهرداری ناحیه که آدرس را برای زندگی انتخاب نموده اید داشته باشید . برای دریافت شماره سناسایی مخصوص پول پرداخته نمیشود .

برای دریافت کردن زودتری کارت به هیچ حالت به آژانس پناهندگان آدرس جعلی ندهید .
نزدی مقامات دولتی ارائه کردن معلومات جعلی جرم است و از طرف قانون مجازات دارد .

پولیس کارت را صدور میکند – وزازتی داخله (مه فه ری) دفترپولیس که جواب گوی مربوط به ناحیه آدرس تان است . لازم است که فورم .(زه یفلینیی) خانه پری شود و برای صدور کارت تکس پولی پرداخته شود

با پرداختن تکس پولی اضافی یکجا همراه با این کارت میتوانید تقاضأ سندی سفر کردن (Travel Document) به خارج را هم نمایید

id5.png
id6.png