اسناد در زمان پروسه

DOCUMENTS
Audio file

بعد از راجستر شدن تان از طرف کارمندان ادارهء دولتی پناهندگی به عنوان یک خارجی که پناه دربلغاریا میخواهد باید تمامی اسنادی ملی تانرا که با خود دارید به این کارمندان تسلیم کنید . به جای این اسناد تا به سه روز برایتان کارت راجستر داده میشود که این کارت سندی تان میباشد در تمامی پروسهء پناهندگی.

چند روز بعد از راجستر شدن تان به عنوان پناهجوینده کارت راجستر پناهجوینده را دریافت خواهید کرد که به شکلی ذیل معلموم میشود :

regcard.png
  در کارت راجستر چنین معلمومات درج است:
 • اسم و عکس
 • تاریخ تولد
 • جنس (مرد یا زن)
 • محل تولد
 • ملیت (تابعیت)
 • سرپرست با اطفالی که زیز سن 14 هستند
 • نمبر مخصوص شما (ل.ن.چ.)
 • آدرسی که شما در بلغاریا زندگی میکنید – لاگر پناهندگان و یا آدرسی بیرونی.
 • منطقه محوطه لاگر که حق دارید عبور ومرور کنید بدون اجازهء مخصوص از آژانس پناهندگان .

این کارت به پولیس بلغاریا تصدیق میکند ، که در پروسه پناهندگی استید و حق دارید به بلغاریا بمانید تا به نهایی رسیدن جوابی این پروسه در موردی شما.

کارت راجستر یک سند موقتی است . عموما این کارت برای مدت سه ماه اعتبار داشته میباشد که بدون مشکل میشود که تمدید شود ، تا به زمانیکه پروسه پناهندگی تان در جریان است و تا به زمانیکه تصمیم در موردی شما به مرحله نهایی نرسیده است . این به معنی است که در جریان پروسه محکمه همچنان کارت راجستر تان تمدید میشود .

کارت راجستر تان اعتبار دارد تا به وقتیکه پروسه پناهندگی تان در جریان است و عموما برای سه ماه اعتبار داشته میباشد ، اگر پروسه پناهندگی دوام دارد وتاریخ کارتی شما به نزدیکی خلاص میشود ، لطفا به آژانس پناهدگان بروید تا تاریخ کارت را تمدید نمایند .

اگر میخواهید آدرسی خود را تغیر بدهید پیش از تغیر دادن به آژانس پناهنگان مراجعه نمایید تا برایتان اجازه بدهندو آدرسی جدیدی تانرا به کارت تان بنویسند برای اینکه با پولیس مشکل نداشته باشید .

تا به وقتیکه در پروسه پناهندگی استید همراه با کارت راجستر میتوانید به بلغاریا به شکل قانونی زندگی کنید .

در وقتی کنترول پولیس باید کارت تانرا برای پولیس نشان بدهید . همچنان در اداره های دولتی ، محکمه و شفاخانه ها برای تداوی ، این کارت را باید نشان بدهید .

بعد از گذشتن شدن سه ماه از راجستری کارت تان در آژانس پناهندگی ، این کارت راجستر برایتان حق کار کردن در بلغاریا را میدهد ، با درخواست شما ، آژانس پناهندگی برایتان سندی اجازهء نامه کار را صدور میکند.

همراه با کارت راجستر نمیتوانید :

* در محوطه سرحدی بروید ویا بلغاریا را ترک کنید ؛
* نکاح کنید ؛
* حسابی بانکی باز کنید ویا پول انتقال شده را از بانک حاصل شوید .