امکان دارد کسی دیگر سرپرت من باشد به غیر از والدین من ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

باوجود اینکه میتوانید درخواست پناه را خود تان به مقامات دولتی بدهید. پروسه دیدن این درخواست مشکل است و به این خاطر یک شخصی بالغ در   این پروسه باید برایتان  کحمک کند و یکجا با شما به تمامی اسنادی که برایتان از طرف مقامات بلغاریا داده میشود باید امضأ کند .

اگر والدین تان همراه با شما در بلغاریا نستند اما اقاربی دیگر تان همراه با شما در اینجا هستند مانندی : مادرکلان ، پدر کلان ، خاله ، کاکا و همچنان برادر کلانتر ویا خواهر کلانتر ( اگر بالای سن 18 استند) – قانون اجازه میدهد  به تمامی اسنادی که در جریان این پروسه از مقامات بلغاریا داده میشود آنها به جای شما امضأ کنند ویا همراه با شما امضأ کنند .

میتواند  که یکی از این اقارب تان را بحیث سرپرت تان در بلغاریا تا به خلاص شدن پروسه پناهندگی تعیین کنید .