جا دادن

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

اگر عریضه برای خواستن پناه در بلغاریا برای بار اول داده باشید حق دارید که در لاگری مربوط به پناهندگان جا بگیرید.

خانواده ها حق دارند تقاضا کنند که همه در یکجا ، جابجا شوند.

برادران و خواهران همچنان حق دارند در یکجا جا بگیرند، بدون فرقی اینکه طفل هستند و یا بالغ .

اطفال بی سرپرست که در بلغاریا هستند ، بدون والدین خود و یا اقارب دیگر ویا نزدیکان خود حق دارند تقاضا کنند در جا های مخصوص به اطفال و یا خانواده ها جابجا شوند ، همچنان حق دارند که قبول نکنند که در یک اتاق جا بگیرند با اشخاص بالغی کی آنها را نمیشناسند.

در صورتی که یک بار درخواست شما از مقامات بلغاریا جواب گرفته وبرای بار دوم و یا زیادتر درخواست میکنید ، حق جا گرفتن را در لاگر پناهندگان ندارید و باید خودتان جا را برای زندگی کردن تهیه کنید . اما اگر مربوط به گروپ اشخاصی آسیب پذیر استید ویا ضرورت به نیازمندی مخصوص دارید حق جا و غدا را دارید . با وجودی درخواست دوم ویا زیادتر. در این قسمت قانون بسته بندی کرده که کدام اشخاص به شمول اشخاص آسیب پذیر شمرده میشوند که عبارت است از : اطفال، اشخاصی معیوب، اشخاصی پیر، خانم های حامله، والدین طلاق شده گی با اطفال زیر سن ۱۸ ، افرادی قربانی قاچقیان ، افرادی که مریضی شدید دارند ، افرادی که مریضی روحی دارند و یا بعدا پیدا کردن به اثری خشونت های روحی ، جسمی ویا تجاوز جنسی .


در بلغاریا چندین لاگر پناهندگان (کمپ) است:

p1.png

لاگر پستروگور

آدرس : سیلو پستروگور 6519 ، آبشتیه
سفیلن گراد ، آبلاست، خسکوا


p2.png

لاگر خرمنلی

آدرس: خرمنلی 6450 ، ژ.ک. دروژبا نمبر 23
آبلاست خسکوا


p3.png

لاگر بانیه

آدرس : سیلو بانیه 8914 ، آبشتینه نافه زگورا،
ریون مینیرالنی بانی نمبر 17
آبلاست ستارا زگورا


p4.png

لاگر آفچه کوپول

آدرس : صوفیه 1618 ، کورتال آفچه کوپل
اولیتسه مونتیویدو نمبر 21آ


p5.png

لاگر ورژدبنه

آدرس : صوفیه، کورتال ورژدبنه
بولیوارد باتف گرادسکو شوسه نمبر 270


p6.png

لاگر واینه رمپه

آدرس : صوفیه ، واینه رمپه – ایزستوک اولیتسه لوکوموتیف نمبر 11


اگر میخواهید بیرون از لاگرپناهندگان زندگی کنید شما ضرورت به پول کافی دارید تا بتوانید ، تا به زمانیکه پروسه پناهندگی تان دوام دارد کرایه ماهوار محل زیست تان را بپردازید ، بخاطر داشته باشید ، که این پروسه امکان دارد که زیاد طول بکشد ، از چندین ماه الی سال و یا زیادتر . همچنان باید خود تان محل زیست را پیدا نموده قرارداد اش را با صاحب جا امضأ کنید . بعدا صاحب جا قواله خانه را که به شما به کرایه داده است به لاگر پناهندگان باید نشان بدهد ، وبعد از آن کارمندان آژانس دولتی پناهندگان میتوانند آدرس جدید را ثبت کارت راجستر تان کنند .

اگر یک بار از لاگر بیرون شوید تا به خانه کرایی زندگی کنید بعدا ، دوباره قبول شدن تان به لاگر پناهندگان به علتی اینکه پول تان خلاص شده ویا به دلیلی دیگری خیلی مشکل خواهد بود .

از طرف کارمندان آژانس پناهندگان آدرسی که در آنجا زندگی میکنید ، در کارت راجستر تان باید نوشته شده باشد.

به این خاطر هر دفعهء که خواستید آدرس خانه را ویا نمبر تلیفون تانرا تغییر بدهید باید آژانس پناهندگان را با عریضه تحریری درجریان بگذارید ، که آدرس جدید را در کارت راجستر تان ثبت کنند. در غیر آن آژانس پناهندگان نمیدانند به کدام آدرس دعوت نامه مصاحبه را بریتان بفرستند و پروسه کار تان امکان دارد متوقف شود و شما حقوق تانرا در بلغاریا ازدست بدهید .

هر بار که آدرس تان تغییر میکند این عریضه باید داده شود ، در غیر آن نه تنها مشکل بخاطر پروسه پناهندگی بلکه مشکلاتی همراه با پولیس نیز خواهید داشت .

در آژانس پناهندگان لاگر بسته نیز وجود دارد . این لاگر متفاوت است از مراکز بازداشت پولیس مهاجرت در بوسمانسی و لوبیمتس . معمولا در این جا آژانس پناهندگان اشخاصی را داخل میکنند که خلاف کاری جدی کرده اند ویا چندین بار خلاف کاری علیه قانوانین و نظم لاگر و یا خلاف کاری های جدی دیگر علیه نظم اجتماعی و یا جنایت کرده اند . بطور مثال چندین بار کوشش کرده اند ، بلغاریا را غیر قانوانی ترک کنند . در این لاگر بسته اشخاصی که هویت اصلی شان کوشش میشود که پیداشود همچنان میتوانند بازداشت شوند . در این حالت امکان دارد پروسه پناهندگی برای این اشخاص به پایان برسد تا زمانیکه آنها در