حقوق با گرفتنی وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

اگر وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه را دریافت میکنید حق دارید:

* کار کردن بدون کدام اجازه نامه مخصوص

* دریافت تحصیل به مکاتب و فاکولته های دولتی

* دریافت تابعیت بلغاریا بعد ازپنج سال از تیر شدن وضعیت (ستاتوت)

* سفر کردن به خارج مثلی اتباع خارجی که در بلغاریا اجازهء اقامت دایمی را دارند (با دریافت ویزه از سفارت کشوری که میخواهید در صوفیه و ماندن به آن کشور تا مدت اعتبار ویزه )