حقوق با گرفتنی وضعیت (ستاتوت) پناهندگی

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

اگر وضعیت (ستاتوت) پناهندگی را دریافت میکنید حق دارید :

* کار کردن بدون کدام اجازه نامه مخصوص

* دریافت تحصیل به مکاتب و فاکولته های دولتی

* یکجا شدن با فامیل در بلغاریا

* دریافت تابعیت بلغاریا بعد ازسه سال از تیر شدن وضعیت (ستاتوت)

* سفر کردن به خارج مثلی اتباع بلغاریا (سفر کردن بدون ویزه و حق ماندن به کشور های دیگری اروپایی تا به 90 روز در ظرف نیم سال )