حق ماندن در بلغاریا در جریان پروسه

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

تا به وقتی که عریضه شما برای پناه خواستن در بلغاریا ( پروسه پناهندگی ) از طرف مقامات کشور بلغاریا زیر کار است ، شما حق دارید که در این کشور بمانید. بدون در نظر داشت اینکه به طورِی قانونی با پاسپورت خارجی ویا مدارک با عطبار داخل شده اید یا نه.

این به معنی است ، که مقامات بلغاریا حق ندارند ، شما را به کشور همسایه که شما ازآنجا داخل بلغاریا شده اید ، رد مرز کنند

( پروسه پذیرش) ویا شما را بفرستند به کشوری که تابعیت آنجا را دارید ( پروسه دیپورت )

به اساس قانون ، این پروسه متؤ قف میشود ، تا به وقتی که درخواست شما برای پناه خواستن در بلغاریا به جواب نهایی نرسیده باشد . جواب نهایی میشود اگر جواب (منفی) باشد و شما این جواب را اگر در محکمه برای تجدید نظر درخواست نکرده باشید و یا باوجود درخواست شما به محکمه ، محکمه جواب (منفی) آژانس پناهندگی را در قسمت ندادن پناه و وضعیت (ستاتوت) تایید نموده باشد.