حق کار

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

در زمانی پروسه پناهندگی حق کار کردنی قانونی را دارید . برای اجازهء چنان حق باید عریضه تحریری به ریس لاگر پناهندگان که در آنجا زندگی می کنید بدهید ، و اگر در لاگر پناهندگان زندگی نمی کنید –عریضه را در لاگری که پروسه پناهندگی تان در جریان است بدهید.

این کار را کرده میتوانید بعد از اینکه از راجستر شدن تان در آژانس پناهندگان سه ماه گذشته باشد .