دادن تصمیم در مورد شما

PROCEDURE
Audio file

بعد از راجستر تان عموما الی مدت سه ماه مصاحبه کننده باید در موردی شما تصمیم بگیرد . اگر لازم باشد ، این پروسه زیادتر از سه ماه دوام کند ، مصاحبه کننده از این دوام کردن باید شما را به شکلی تحریری آگاه سازد. اگر شما در این زمان داوطلبانه بخواهید از پروسه ذکر شده صرف نظر کنید و درخواست تانرا برای وضعیت (تاستوت) واپس کنید ، باید بدانید که شما حقوق خود را به حیث پناهنده در بلغاریا ازدست می دهید .

در تصمیم خود مصاحبه کننده میگوید که آیا برای شما در بلغاریا وضعیت (ستاتوت) داده میشود ویا ، رد شود . این تصمیم به شکل تحریری نوشته شده مصاحبه کننده شما را خواسته ، نتیجه تصمیم خود را در موردی شما ارائه میکند.

وقتیکه جواب خود را میگیرید با ید از طرف ترجمان به لسانی که شما بلدیت دارید برای شما خوانده شود وهمچنان کاپی این سند برای تان داده شود در مقابل امضأ تان
.
اگر بیرون از لاگر زندگی میکنید امکان دارد از طریق پست خطی که از آژانس پناهندگی فرستاده شده دریافت کنید که جواب تصمیم در قسمت تان گرفته شده است . در این حالت باید فورا به همان لاگر که با شما مصاحبه شده بوده حاظر شده جوابی تصمیم را در مقابل امضأ تان تسلیم شوید .