دادن درخواست تجدید نظر

APPEAL
Audio file

جواب برای پروسه پناهندگی امکان دارد جوابی مثبت باشد – برایتان وضعیت (ستاتوت) بدهند – (پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه) و امکان دارد جوابی منفی باشد – رد کردن وضعیت (ستاتوت) .

کارمندان دولتی آژانس پناهندگان وظیفه دارند کاپی این تصمیم را در مقابل امضأ تان برایتان بدهند ، همچنان پیش از دادن این سند ، توسط ترجمان به لسنای که به آن گپ میزنید و میفهمید باید برایتان خوانده شود .

اگر جوابی این تصمیم ، این است که برایتان وضعیت (ستاتوت) پناهندگی داده نمیشود و شما همراه با این تصمیم موافق نیستیند ، شما حق دارید به محکمه عرض کنید تا تجدیدی نظر کند ، در بارهء این تصمیم و به ادراهء پناهندگی امر نماید که برایتان وضعیت (ستاتوت) بدهد .

از گرفتن کاپی این تصمیم و امضأ کردن به این سند خود داری نکنید . حتا اگر امضأ نکنید به تصمیم جواب منفی ، مهلتی تاریخی تجدید نظر در نزد محکمه باز هم از بین میرود . بغیر از آن شما به سندی جوابی منفی این تصمیم ضرورت دارید بخاطریکه اگر بخواهید که عرض تجدید نظر کنید این تصمیم را باید دفعتا به وکیل ببرید . بدون تصمیم جوابی منفی وکیل نمتواند درخواست تجدیدی نظر را بنویسد ، زیرا وکیل ضرورت دارد که این تصمیم را بخواند و بیبیند که به کدام دلایل برایتان جواب منفی داده شده است .

درخواست تجدید نظر باید به وقت معین داده شود از روزی که کاپی سند را تسلیم شده به آن امضأ نموده اید !
این تاریخ درقسمت پایین جواب تان نوشته شده است و امکان دارد متفاوت باشد – 7 روز ویا 14 روز . این مهلت را از دست ندهید !!!

اگر به زمانی مشخص شده درخواست تجدید نظر را ندهید محکمه عرض تان قبول نمیکند و جوابی منفی برای دادن وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا نهایی شده پروسه پناهدگی تان در بلغاریا خلاص میشود . در آن وقت مقامات دولتی بلغاریا حق دارند شما را به کشوری که تابعیت اش را دارید دوباره بفرستند .

برای دادن درخواست تجدیدی نظرتکس پولی پرداخته نمیشود. بخاطریکه به اساس قانون عمل کرد در چنین موارد مجانی است.

برای نوشتن و دادن درخواست تجدید نظر ترجح داده میشود که از خدمات وکیل ها استفاده نمایید .