درخواست بعدی

PROCEDURE
Audio file

امکان دارد ازطرف آژانس پناهدگی یک بار جوابی رد برای دادن به وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا گرفته باشید .

اگر در خواست تجدید نظر این جوابی رد را در محکمه بلغاریا نکرده اید ویا

با وجود درخواست تجدید نظرتان محکمه جواب رد را قبول کرده است حق ماندن را به بلغاریا ندارید .

در این حالت آژانس پناهندگان کارت راجستر تان را تمدید نمیکند و دوباره از شما این کارت را میگیرد .

در این حالت امکان دارد شما بازداشت شوید (ارستوفن) ویا ازطرف پولیس مهاجرت دوباره به کشوری که تابیت آنرا دارید فرستاده شوید. (دیپورت) پولیس در این حالت ممنوعیت 5 ساله برای داخل شدن به خاک بلغاریا برایتان میدهد که در تمام کشور های اروپایی نیز مداری اعتبار است .
به اساسی قانون حق دارید درخواست بعدی بدهید در آژانس پناهندگان برای ماندن به بلغاریا بحیثی یک پناهجو .

باید بدانید که دادن درخواست بعدی وظیفه آژانس پناهندگی نیست که برایتان پروسه جدید را باز کنند ویا برای تان سند موقتی جدید بدهد (کارت راجستر).
برای اینکه آژانس پناهندگان برای تان یک پروسه جرید را باز کند باید شما همراه با درخواست بعدی ، اسنادی را اضافه نمایید که دران ذکر شده باشد به معلوماتی جدید درباره شما و تشریح داده شده باشد در این سند که چی خطرات برای شما ایجاد میشود اگر شما را دوباره به کشوری که تابعیت اش را دارید بفرستند .
در زمان دو هفته (14 روز) از راجستر درخواست بعدی ، آژآنس پناهندگان تصمیم میگیرد که آیا به شما پروسه پناهندگی جدید را باز کند ویا جواب رد بدهد .+++

هر تصمیمی که آژانس پناهندگی بگیرد باید مقابل امضأ تان برایتان داده شود . اگر جوابی این تصمیم ، جوابی رد است که دوباره در مورد شما دیده شود ، شما حق دارید به محکمه عرض نمایید .

عریضه به محکمه باید تا به هفت روز بعد از گرفتن جواب منفی مقابل امضـأ تان داده شود !

  • این تاریخ را ازدست ندهید ! اگر تا به هفت روز عریضه را به محکمه نداده باشید ، محمکه عریضه تان را قبول نمیکند و حق دیدن دوباره درخواست تان را از دست میدهید .
  • فورا از وکیل های کمیته هلسنکی ویا وکیل های دیگر کمک بخواهید !