در بلغاریا چی کسی را "پناهجو" نامیده اند؟

ASYLUM
Audio file

برخلاف مهاجران ، پناهندگان کشوری خود را به طوری داوطلبانه وبه خواست خود به دلایل اقتصادی، خانوادگی ویا آموزشی ترک نمی کنند. پناهندگان از جنگ، نقض حقوق بشر و تهدید به زندگی و یا امنیت خود فرار می کنند.
دولت بلغاریا فورا نمی تواند بفهمد، ا ین که یک شخص آیا مهاجر ویا پناهنده است .

به این خاطر مانند کشور های دیگری اروپایی ، بلغاریا روش هایی را برای رسیدگی مربوط به هر شخص و ارزیابی اینکه آیا این شخص حقایق را می گوید ، آیا حق دارد که به عنوانی یک پناهنده در بلغاریا باقی بماند ویا بخاطری دلایلی که موافق به قانون نیست حق ندارد به بلغاریا بماند ایجاد کرده است .

تا به وقتی که این مسئله حل می شود اشخاصی که خواسته اند برایشان حقوق پناهنده در بلغاریا داده شود ، حق دارند در خاک بلغاریا بمانند و به کشور همسایه که از آنجا به بلغاریا داخل شده اند ویا به کشور خود شان دوباره فرستاده نشوند .

در این جریان تا زمانی که یک تصمیم نهایی در مورد شان گرفته نشده است ، این افراد “پناهجویان” ویا “حمایت جویان” نامیده می شوند، زیرا معلوم نیست که آیا آنها به عنوان پناهنده در بلغاریا و اروپا شناخته می شوند .