در کجا پناه خواسته شود؟

REGISTRATION
Audio file

عریضه برای پناهندگی ، حمایت و وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا به هر مقام دولتی داده شده می تواند.
اکثرا چنین عریضه ها به شعبه های پولیس مرزی یا اداره “مهاجرت” داده می شود . دلیلش این است که اکثر خارجیان از جاه های که برای ورود به بلغاریا تعیین شده است داخل نمیشوند و بدونی ویزه ویا با اسنادی جعلی داخل بلغاریا میشوند و به این علت توسط پولیس مرز ویا پولیس مهاجرت بازداشت میشوند.

در بلغاریا مرزها توسط پولیس مرزی محافظت می شود.

borderpolice.png

افسران پولیس مرزی لباس سبز میپوشند که به آن به زبان بلغاریای “Гранична Полиция” و به انگلیسی” Border Police” نوشته شده است .

ورودی خارجی به بلغاریا بدون اسناد ، بدون ویزه و عبور از خطی مرزی غیر قانونی است و مانندی یک جرم مجازات دارد.

اما زمانی که خارجی کسی است که پناه می جوید ، قانون او را از مسئولیت و محکومیت آزاد می کند. به این خاطر مهم است که

بعد از عبور از مرز فورا ، با دیدنی اولین کارمندی دولتی که اکثرا پولیس مرزی است پناهجویی اعلام شود .

افسران پولیس مرزی تمام خارجی های را که دستگیر کرده اند بازجویی میکنند. بازجویی درپروتکل نوشته میشود و توسط ترجمان به صدا باید خوانده شود و در آن شما ، ترجمان و پولیس که بازجویی را انجام می دهد باید امضأ کنید .

اگر در زمانی بازجویی نگفته باشید که پناه میخواهید ، امکان دارد که به جرمی ورودی غیر قانونی محکمه فرستاده شوید اما هیچ مانعی وجود ندارد که را پسانتر به سارنوال ویا در عین محمکه پناه بخواهید.

اما اگر بعد از دستگیری تان در سرحد به پولیس سرحدی ، سارنوال یا محکمه نگفته باشید که در بلغاریا پناه میخواهید ، مقامات بلغاریا همراه با شما مانندی یک مهاجر غیری قانونی رفتارمیکند که باید فرستاده شود دوباره به کشوری که از آنجا داخل بلغاریا شده است (پروسه پزیرش) یا به کشوری خودش دوباره (پروسه دیپورت) فرستاده شود .

در بلغاریا این پروسه ها توسط پولیس مهاجرت انجام می شود که به نام اداره “مهاجرت” است .

borderpolice.png

افسران پولیس مهاجرت لباس های خاکستری میپوشند که به آن به زبانی بلغاریای نوشته شده است “Миграция” و به لسانی انگلیسی “Migration“.

پولیس مهاجرت حق دارد مهاجران غیر قانونی را در مراکز مخصوص به بازداشت دستگیر کند تا به وقتی که سازماندهی اخراج دوباره یا پزیرس مجدد آماده میشود .

در بلغاریا دو بازداشتگاه برای مهاجران غیرقانونی وجود دارد – مرکزی ” لوبیمتس ” (نزدیک به مرز بلغاریا و ترکیه) و مرکزی ” بوسمانسی ” (نزدیک به پایتخت صوفیه).

بازداشت به عنوانی یک مهاجر غیرقانونی ممکن است تا شش ماه طول بکشد ، اما در موارد مخصوص با اجازه محکمه تا حداکثری 18 ماه بوده میتواند. پس از به پایان رسیدنی 18 ماه خارجی آزاد میشود. اگر مقامات دولت نتوانسته اند سازمان دهی بازگشت او را دوباره به کشوری که تابعیت دارد انجام دهند. در زمانی که در بازداشتگاه قرار دارید ، ممکن است توسطی کارمندان امنیتی بلغاریا که نام “دانس” یاد می شوند بازجویی شوید .

اگر پناه میخواهید ، اما قبل از انتقال به بازداشتگاه نتوانسته اید که ادعای آنرا کنید ، شما حق دارید درخواست پناه و وضعیت (ستاتوت) را در بلغاریا به کارمندانی پولیس مهاجرت در بازداشتگاه که در آنجا هستند بدهید.

پولیس مهاجرت همیشه دسترسی به ترجمان ندارد ، بنابراین اکثرا وکلای مجانی کمیته هلسینکی که همراه با خود ترجمان می آورند برای نوشتن درخواست پناه در بلغاریا کمک می کنند . وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می کنند و معمولا در دوشنبه ها به طور منظم از بازداشتگاه های بوسمانسی ولوبیمتس بازدید می کنند.

بعد از دادن عریضه برای پناه به پولیس مرزی یا پولیس مهاجرت ، باید به ظرفی 6 روز کاری آزاد شوید .

اگر از آزادی شدن شما دیرتر شد ، حق دارید به محمکه شکایت کنید. برای دادن شکایت به محکمه از وکلای مجانی کمیته هلسنکی می توانید کمک بخواهید.

اگر همه چیز خوب است و تاخیری وجود ندارد، شما به لاگر آزاد انتقال می شوید.

آژانس پناهندگان یک اداره دولتی بلغاریا است ، که قدرت دارد تا در موردی تان تحقیق کند و تصمیم بگیرد که آیا پناهندگی و وضعیت در بلغاریا برایتان داده شود تا بتوانید برای زندگی کردن به بلغاریا ویا به اروپا بمانید.

اگر به طوری قانونی به بلغاریا داخل شده اید ویا به طوری غیر قانونی داخل شده اید ، اما توسط پولیس بازداشت نشده اید ، میتوانید درخواست برای پناه را مستقیما در لاگرهای مربوط به آژانس بدهید.