سازمان ها برای کمک کردن به کسانی که وضعیت (ستاتوت) را دریافت کرده اند

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

بعد از گرفتن وضعیت (ستاتوت) برای کمک کردن به گرفتن اسناد بلغاریایی و همچنان در قسمتی سوال ها مربوط به محل اقامت ، کمک های اجتماعی ، ثبت نام اطفال به مکتب و دیگر سوال های مانندی ، میتوانید از سازمان های ذیل کمک بخواهید :

brc.png

صلیب سرخ بلغاریا

آدرس: صوفیه ، بلیوارد “جیمس باوچر” نمبر76
تلیفون:0035924923093
www.redcross.bg


crw.png

شورای مشورتی خانمانی – پناهنده

آدرس: صوفیه ، اولیتسه “اکزرخ یاسیف” نمبر95
تلیفون:00359878136231
www.crw-bg.org


caritas.png

کاریتاس

آدرس: صوفیه ، اولیتسه “سترومه” نمبر 1
تلیفون: 0035929200825
www.caritas-sofia.org