سند ( کارت راجستر )

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

چند روز بعد از راجستر شدن تان به حیث پناه جوینده ، کارت راجستر خود را دریافت خواهید کرد که به شکل ذیل معلموم میشود :

در کارت این معلومات ذیل ذکر شده است :

regcard_0.png
  • اسم و عکس
  • تاریخ تولد
  • جنس ( مرد و یا زن )
  • محل تولد
  • ملیت (تابعیت)
  • سرپرستی اطفالی زیر سن 14 ساله
  • نمبر مخصوص شخصی در بلغاریا
  • آردس که بلغاریا زندگی میکنید ، لاگر پناهندگان ویا آدرس بیرونی
  • منطقه محوطه لاگر ، که حق دارید بدون اجازه مخصوص آژانس پناهندگان عبور کنید

این کارت به پولیس بلغاریا تصدیق میکند ، که در پروسه پناهندگی استید و حق دارید به بلغاریا بمانید تا به نهایی رسیدن جوابی این پروسه در موردی شما.

کارت راجستر یک سند موقتی است . عموما این کارت برای مدت سه ماه اعتبار داشته میباشد که بدون مشکل میشود که تمدید شود ، تا به زمانیکه پروسه پناهندگی تان در جریان است و تا به زمانیکه تصمیم در موردی شما به مرحله نهایی نرسیده است . این به معنی است که در جریان پروسه محکمه همچنان کارت راجستر تان تمدید میشود .

باید همواره تاریخ کارت راجستر را در آژانس پناهندگان تمدید نمایید ، بخاطریکه اگر تاریخ کارت تان خلاص شود کارت باطل شمرده میشود و پولیس حق دارد دستگیر تان کند.

اگر کارت تان گم شود از طرف آژانس پناهندگان امکان دارد از 50 الی 200 لیوه به دلیل جدی نبودن جریمه شوید وبعد از اینکه پول جریمه را پرداخت کردید ، کارت جدید را برایتان صدور میکنند .

اما اگر یک بار درخواست کرده باشید و درخواست تان از طرف مقامات بلغاریا جواب حاصل کرده باشد و برای بار دوم و یا زیادتر درخواست کنید ، حق کارت راجستر را ندارید ، به جز از اینکه آژانس پناهندگان تصمیم باز کردن پروسه جدید را برایتان نگیرد.