غذا

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

اشخاصی که در جریان پروسه پناهندگی استند و در لاگر پناهندگان برایشان جا داده شده است ، حق دارند روزانه غذا برای خودنی سه بار برایشان آماده باشد .

غذا از طرف آژانس پناهندگان تهیه میشود ، به شکل غذای گرم و یا به غذای پاکتی . محدودیت های دینی در نظر گرفته شده است و نظر به اکثریتی پناهندگان که در لاگر هستند ، به این دلیل از پختن گوشت خوک خودداری میشود.

برای اشخاص بالغ غذا دو بار روزانه تقسیم میشود ، برای خوردنی سه بار ( صباحانه ، غذای چاشت و غذای شب ).

اطفال بی سرپرت ، که در بلغاریا تنها هستند بدون والدین ، اقارب و نزدیکان خود حق دارند ، روزانه سه بار غذا برایشان تقسیم شود .