مصاحبه

PROCEDURE
Audio file

از طریق پروسه پناهندگی آژانس پناهندگان تصمیم میگیرد آیا برای تان جواب ماندن به بلغاریا را بدهد و اگر بدهد به کدام وضعیت (ستاتوت) – وضعیت پناهندگی ویا وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه .

برای معلمومات بیشتر برای فرق بین این دو وضعیت (ستاتوت) – لطفا به معلومات در بخشی << وضعیت (ستاتوت) پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه>> توجه نمایید .

برای گرفتن این تصمیم کارمندان آژانس پناهندگان برای حاظر شدن تان به مصاحبه با شما تماس میگیرند .

این به زمانی میشود که برایتان سند میدهند که امضأ کنید ، در این سند تاریخ و ساعت ملاقات همراه با مصابه کننده آژانس که به مورد کار شما تعیین شده است درج است .

وقتی که یاد داشت نامه (بلیشکه) ویا خط برای مصاحبه همراه با درج تاریخ و ساعت معین دارید ، حتما باید در این تاریخ وساعت معین حاظر باشید !

چی باید بکنید در وقت مصاحبه ؟

* با تمامی جزئیات بگوید که به کدام دلیل کشور خود ترک کردید . وقتی که میتوانید واگر به یاد تان است به تاریخ تدیق رویداد های شرح شده اشاره کنید.

معلوماتی خیالی و معلوماتی جعلی را ارائه نکنید ! مصاحبه کننده معلومات جعلی به شکل آسان امکان دارد افشأ کند و این به ضرر شما خواهد بود . به یاد داشته باشید که برای معلومات واطلاعاتی که دربارۀ خود در زمان مصاحبه تشریح می نماید ، شما تمام را مسئولیت دارید .

* نام حقیقی تانرا بگوید ، بخاطری که اگر وضعیت ( ستاتوت ) را بگیرید ، نمیتوانید اسناد ملی خود را که در بلغاریا هم مدار اعتبار است مانند : ( دیپلوم تحصیلات ، لیسنس رانندگی ) استفاده کنید و نمیتوانید با خانواده و اقارب تان یکجا شوید. اگر متوجه شدید که در راجسترنام تان غلط نوشته شده است این موضوع را در هنگامی مصاحبه احوال بدهید .

* اگر همراه خود اسناد دارید که ثبوتی ، گفته های تان است ، آنرا ارائه نماید. این اسناد کمک به تصمیم زودتربه درخواست تان برای پناهندگی خواهد شد .

در زمانی مصاحبه به لسانی که بلدیت دارید حق ترجمان را دارید . میتوانید ترجمان دیگر بخواهید اگربا ترجمان مشکل لسان دارید . حق دارید بخواهید در وقت مصاحبه گرفتن از شما ، مصاحبه کننده و ترجمان از عین جنس مثل شما باشند – مرد ویا زن.

دادن تصمیم در مورد شما
درخواست بعدی