پروسه دوبلین

PROCEDURE
Audio file

بعد از راجستر شدن از بین کارمندان آژانس پناهندگان یک نفر انتخاب میشود – زن ویا مرد که جوابگو مربوط کار شما را میباشد ، این شخص را مینامند اینترفیویست (مصاحبه کننده) لطفا اسمی مصاحبه کنندهء خود را به یاد داشته باشید .

از این به بعد مصاحبه کنندهء شما تصمیم میگیرد که درخواست شما در بلغاریا زیر کار گرفته شود و جواب حاصل کند ویا در کدام کشوری اروپایی دیگر زیر نظر گرفته شود. تصمیم گیری این پروسه – پروسیجر دوبلین یاد میشود .

تنها درصورتی که شما در کشوری اروپای دیگر اقارب دارید که پیش از اینکه شما به بلغاریا داخل شوید آنها در آنجا بوده اند ، میتوانید درخواست کنید که شما را در آن کشور بفرستند و عریضه حمایت وپناه تان در آن کشور زیر نظر گرفته شود .در این حالت به شرایط اضافی ذیل باید مطابق باشید:

اگر طفل استید که سن تان زیر 18 سال است و در کشوری اروپایی دیگر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پدر کلان ویا مادر کلان تان است .

اگر در کشوری دیگری اروپایی شوهر و یا خانم تان است .

اگر در کشوری دیگری اروپایی طفلی (ویا اطفالی) نا بالغ تان است .

آژانس پناهندگان اصلا این موضوع را در نظر نمیگیرد ، اگر نمیداند که فامیل شما ( شوهر ، خانم ، اطفال زیر سن 18 ) ویا اقارب دیگر تان در کشوری دیگر اروپایی استند .

در این مورد لازم است در زمان راجستر شدن ویا مصاحبه اول تان پیش مصاحبه کننده خود در آژانس پناهندگان یادآور شوید و اسناد را پیشکش کنید به شکلی – اصلی ، فوتو کاپی ویا شکلی الکترونی از طریق موبایل – نکاح خط ، تولد اطفال ، رشته فامیلی و همچنان اسنادی اقامت آنها را ، که به کشوری اروپایی دیگر اقامت دارند .

همچنان باید به اعلامیه تحریری امضأ نمایید ، که قبول دارید بلغاریا شما را در کشوری اروپایی دیگر بفرستد . عین اعلامیه را اقارب تان که در کشوری اروپایی دیگر استند باید تهیه کنند و به آژانس پناهندگان بلغاریا بفرستند – از طریق : پوست ، فکس ویا ایمل . در این اعلامیه شوهرتان ، طفل تان ویا اقاربی دیگر تان باید نوشته کرده باشند که قبول دارند ، که پیش آنها بروید.

این درخواست باید به زودترین موقع زمان تهیه شود ، بدون گم کردن وقت !
تاریخ شروع شدن پروسه دوبلین سه ماه است از راجستر تان در آژانس پناهندگان اگر به پروسه دوبلین تا به این تاریخ درخواست نکنید امکان دارد حق که ، پیش اقارب تان در کشوری دیگری اروپایی فرستاده شوید ازدست بدهید .

بهترین این است که فورا بعد از راجستر شدن ، از وکیل های کمیته هلسنکی کمک بخواهید . آنها برایتان کمک خواهند کرد تا اسناد تان را آماده سازید و راه اندازی پروسه انتقال تان از بلغاریا به کشوری اروپایی دیگر که در آنجا فامیل ویا اقارب تان است شروع شود .