چه اتفاقی در جریان راجستر شدن رخ می دهد؟

REGISTRATION

هنگامی که شما در لاگر پناهندگی قرار دارید ، کارمندان این لاگر شما را رسما به عنوانی یک خارجی که خواهان پناه وحمایت در بلغاریا است ، راجستر می کنند.

پیش از جابجا شدن به لاگر اول تلاشی میشود بخاطر داشتن صلاح و یا اشیایی غیر قانونی. این عمل را به بلغاریایی (آبیسک) میگویند.

حق دارید که توسط کارمند هم جنس خود تلاشی شوید ، یعنی مرد ها توسط کارمندان مرد تلاشی شوند و خانم ها توسط کارمندان زن.

بعد از این ، تمام اسناد تان از شما گرفته میشود و داده میشود برای نگهداری در آژانس تا خلاص شدنی پروسه‌ پناهندگی با جواب نهایی.

کارمندی که اسنادی تانرا میگیرد ، باید برایتان سند همراه با امضأ و سند که کدام اسناد مشخص را برایش تسلیم کردید بدهد . این سند را نگاه کنید ، بخاطر اینکه بعدا همراه با این سند میتوانید اسناد خود را دوباره تسلیم شوید ، به جز از اینکه کدام دلیل قانونی دولت بلغاریا داشته باشد که اسنادی تان را نگه میدارد.

بعدا عکس تان و چاپ شست های تانرا را میگیرند.

بعدا از از شما خواهش خواهد شد ، اگر باسواد هستید به خط خود ، اسم مکمل و تاریخی تولد تانرا ، اسم های والدین تان  ، برادران و خواهران، همسر و شوهر و اطفال تانرا (اگر دارید) بنویسید .  اگر سواد ندارید ، این معلومات را  شفاحی  بگوید ، بیسار مهم است که این معلومات کاملا دقیق و مکمل باشد .

دقیق نبودن نوشتهء اسم های تان ، امکان مشکلات زیادی بعد از دادن جواب اسناد دایمی ویا ، اجازه دادن یکجا شدن با اعضای خانواده  که در بلغاریا نیستند ایجاد خواهد  کرد.

بیان نمودن نام جعلی اثرات خیلی جدی دارد وامکان دارد دلیل گرفتن جواب رد و پناهندگی شود!


در هنگام راجسترکردن کارمندان آژانس همراه با کمک ترجمان از شما تحقیق خواهند کرد. معلومات گرفته شده ثبت ورق راجستر شده ، امضأ میشود ، از طرف تقاضا کننده ، ترجمان و کارمند مربوطه .

بعدا فرستاده میشوید نزد داکتر لاگر ، برای معاینه طبی و معاینات لابراتواری .  تا به وقتی که نتایج لابراتوار معلوم نشده اگر علایم مریضی قابل انتقال دیده شود امکان دارد در اطاق جداگانه قرنطین شوید .

در آخر برایتان سندی یاد داشت نامه داده میشود ، برای تاریخ و ساعت که سند موقتی خود را برای ماندن به بلغاریا است تسلیم شوید ، این سند را به بلغاریایی “ریگیستراسیانه کارته” میگویند  –  کارت راجستر

issuenote_0.png

همچنان این یادداشت نامه امکان دارد برایتان داده شود اگر بخاطری نبودن ترجمان امکانات تهیه کردن فوری کارت راجستر نباشد .

لطفا دقیق باشید به تاریخ و ساعتی که در این سند ذکر شده است !

بعد از به انجام رسیدن تمام این پروسه برای راجستر شدن ،  در لاگر پناهندگان جابجا خواهید شد ، در صورتی امکان ، فامیل ها یکجاه با یک دیگر در یک اطاق جابجا میشوند.