چیگونه پناه خواسته شود؟

REGISTRATION
Audio file

درخواست پناه از مقامات بلغاریا به صورت شفاهی یا به صورت تحریری شده می تواند. درخواست شفاهی میتوانند اشخاصی بدهند که بی سواد هستند و نوشته کرده نمیتوانند .

اگر بی سواد هستید، میتوانید از افسران پولیس که همرایشان صحبت میکنید تقاضا کنید که عریضه شفاهی شما را برای پناه دادن در بلغاریا نوشته کنند . افسران پولیس مجبور هستند که عریضه شفاهی تانرا بنویسند بعد از آن باید ترجمان به زبان شما برایتان بخواند چیزی که نوشته شده است و اگر موافق هستید به آنچه نوشته شده است که واقعا گفته های شما است ، برایتان داده شود تا به آن امضا کنید .

منتها پولیس در عین موقع به ندرت دسترسی با ترجمان دارد ، به این خاطر اکثرا وکلای مجانی کمیته هلسینکی که ترجمان را همراه خود می آورند ، به نوشتن عریضه برای پناه در بلغاریا کمک می کنند . وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می کنند و مرتبا بازداشت های پولیس را در مرز و داخل کشور بازدید می کنند.

اگر شما بی سواد هستید و پیش کارمندان آژانس پناهندگی در بلغاریا قرار دارید ، هیچ مشکلی نیست که آنهاعریضه تانرا برای پناه نوشته کنند ، زیرا کارمندان آژانس هر زمانی که با شما صحبت می کنند ، از ترجمان استفاده می کنند .

اما اگر سواد دارید ، بهتر است عریضه پناه را در بلغاریا خود تان به زبانی خود بنویسید . این به شما امکان را میدهد که به جزئیات دلایلی که کشوری خود را ترک کرده اید شرح دهید و تمام وقایع و رویدادهایی را که باعث شده است که این تصمیم را بگیرید توضیح دهید .

بهتر است اگر شما اسنادی هویت و یا سایر اسنادی مربوط به تاریخچه پناهندگی خود داشته باشید ، آنها را با کارمندان پولیس یا کارمندان آژانس پناهندگان در میان بگذارید.

هنگام تحویل دادنی اسنادی اصلی همراه با درخواست پناهندگی تان، کارمند دولتی که این اسناد را از شما تحویل شده است باید برایتان سندی رسید همراه با امضأی خود بدهد که دقیقا کدام اسناد را از شما تسلیم شده است ، این سند را حفظ کنید زیرا بعدا با این سند می توانید ، مدارک خود را دوباره دریافت کنید ، بجز از اینکه دلیلی قانونی برای نگهداشتن اسناد در مقامات بلغاریا وجود داشته باشد .