چی باید کنم اگر جوابی منفی برای دادن وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا دریافت کرده باشم ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

اگر جوابی منفی را دریافت میکنید بسیار مهم است که نماینده و وکیل تان را فورا در جریان بگذارید ، اگر آنها همراه با شما نبوده اند در وقتی که مصاحبه کننده برای تان جواب منفی را داده که امضأ کنید.
اگر وکیل ندارید و نمیتوانید با نمایندهء خود به تماس شوید باید فورا به یکی از شعبه های کمیته هلسنکی بروید تا از وکیل های آنها کمک دریافت نمایید .

شعبه های کمیته هلسنکی در آدرس های زیر استند :

bhc.jpg

کمیته هلسنکی

صوفیه ، اولیتسه ” اوزونجوفسکه” نمبر 1 ، منزل سه
تلیفون 00 359 2 981 3318
تلیفون 00 359 2 980 2049
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی

سفیلن گراد ، اولیتسه ” گنرال ستروکوف” نمبر 5
تلیفون : 00 359 379 63 118
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی

هرمنلی ژ.ک. “دروژبه” نمبر 23
در تعمیر اداروی لاگری پناهندگان
منزل 1
تلیفون : 0035937963118
www.bghelsinki.org

لازم است وکیل دفعتا عریضه (شکایت نامه) تجدید نظر را به محکمه مقابل مقامات دولت که جوابی منفی را صدور کرده اند بنویسد .

این درخواست باید با امضأ شما و نمایندهء تان به مرکزی پناهندهگان که کارت راجستر تانرا صدور کرده است برده شود .

کارمندان آژانس پناهندهگی وظیفه دارند تا درخواست تانرا قبول کرده یک کاپی آنرا که بالایش مهر و تاریخ را درج کرده اند ، برایتان دوباره تسلیم کنند .

درخواست باید به تاریخی معیین بعد از گرفتن جواب منفی مقابل امضأ تان داده شود .


warningاین تاریخ در آخری جواب نوشته شده است که امکان دارد 7 روز ویا 14 روز باشد . در قسمت این مدت باید غفلت نشود !


این درخواست را همراه مهری درج شده به آن باید نگاه کنید و به وکیل که در زمانی مصاحبه همراه با شما بوده ببرید ، ویا اگر این درخواست از طریق وکیل های کمیته هلسنکی نوشته شده است به کمیته هلسنکی برده شود .

بعد از یک مدت زمان به آدرس که زندگی میکنید از محکمه احوال میآید ، با تاریخ و ساعت درج شده که درخواست شما از طرفی مقامات محکمه دیده میشود ، این احوال را به وکیل تان که همراه تان در زمان مصاحبه ها بوده است ببرید .

اگر در زمانی مصاحبه ها در آژانس پناهندگان وکیل همراهء شما نبوده و به این خاطر عریضه تان از طرفی وکیل های کمیته هلسنکی نوشته شده است این احوال را به آنها ببرید ، تا برایتان معلومات بدهند که در زمانی درخواست تان در محکمه کی برای کمک همرای شما میآید .