چی باید کنم اگر فامیلی من ویا اقاربی من در کشور های دیگری اروپایی هستند ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

اگر یکی و یا هر دو از والدین تان در کشوری دیگری اروپایی است ، شما حق دارید از مقامات دولتی بلغاریا تقاضا کیند که شما را به کشوری که آنها هستند بفرستند .
همچنان حق دارید بخواهید فرستاده شوید به کشوری اروپایی دیگر اگر اقارب نزدیک تان مانندی : مادر کلان ، پدر کلان ، خاله ، کاکا ، برادر بالغ ویا خواهر بالغ که در کشوری اروپایی دیگر باشند .

به این دلیل باید دفعتا به مصاحبه کننده آژانس پناهندگی که مربوط به پروسه شما است این معلومات را ارایه نماید و اگر نزدی خود اسنادی دارید که روابط فامیلی تان را با این اشخاص ثبوت میکند به مصاحبه کننده بدهید ، باید به اظهار نامه امضأ نماید که قبول دارید به کشوری دیگری اروپایی فرستاده شوید .

اجازه اینکه آیا سفر کرده میتوانید از طرفی کشوری اروپایی دیگر داده میشود نه ازطرفی بلغاریا ، امکان دارد منتظری جواب یک ویا دو بمانید. بهتر است به این مدت منتظر باشید چرا که اگر جوابی مثبت بگیرید میتوانید به شکل قانونی به کشوری اروپایی دیگر بروید . اما اگر منتظری این جواب نشوید و به سوی کشوری اروپایی دیگر از بلغاریا فرار نمایید ، ریسک میکنید که دوباره به بلغاریا فرستاده شوید بخاطر اینکه جریان قانونی این پروسه را منتظر نشده اید .

وقتیکه از کشوری اروپایی دیگر جوابی اجازه سفر را بگیرید ، مقامات دولت بلغاریا اسناد سفر تانرا تهیه میکنند و ترتیبات سفر تانرا میگیرند.

اما اگر جوابی منفی برای داخل شدن به کشوری اروپایی دیگر میگیرد ،

اقاربی تان این باید این جواب را در مکحمه آن کشور برای تجدید نظر درخواست کنند .