چی باید کنم اگر فامیلی من ویا اقاربی من در کشور های دیگری اروپایی هستند ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

باوجودی اینکه زیر سن 18 استید شما از خود حقوق دارید که مقامات دولت بلغاریا وظیفه دارند به آن احترام کنند .

در جریانی پروسه پناهندگی ، این حقوق دارید :

* در بلغاریا بمانید ، تا به وقتیکه معلوم شود که آیا وضعیت (ستاتوت) میگیرید ؛

* کارت راجستر بگیرید که به جای کارت شناسایی تان میباشد ؛

* در لاگر پناهندگان برایتان جاه داده شود؛

* برایتان روزانه سه بار غذا داده شود ؛

* هر ماه کمک پولی برایتان داده شود ؛

* در زمان مریضی برایتان کمک طبی آماده شود ؛

* برای تحصیل به مکاتب بلغاریایی ثبت نام شوید ؛

* در زمان مصاحبه ها دسترسی با ، ترجمان ، وکیل و کارمندی اجتماعی داشته باشد ؛

* جواب این تصمیم را حاصل شوید ، که آیا برایتان در بلغاریا وضعیت (ساتوت) داده میشود و نه ؛

اگر در بلغاریا وضعیت (ستاتوت) را بگیرید ، حقوق را ذیل را داشته میباشید :

شخصی بالغ بحیثی سرپرست تان تعیین ویا انتخاب شود که در قسمتی دریافت کردن اسناد های دایمی بلغاریا ، حقوق تان ، جابجا کردن تان ، ثبت نام نمودن به مکتب و غیره برایتان کمک کند .

شخص سرپرست مجانی است !
اگر کسی برای سرپرستی تان پول میخواهد ، این غیر قانوانی است و باید به وکیل خود دراین باره احوال بدهید .

* کارت شناسایی را همراه با جوازی سفر برای بیرون برآمدن از بغاریا

را از پولیس دریافت کنید ؛ (travel document)

* تحصیلات را در مکاتب دولتی بلغاریا و فاکولته های دولتی بلغاریا دریافت کنید ؛

* برایتان اجازه داده شود که در خاک بلغاریا همراه با فامیلی خود یکجا شوید ؛

* ق کار کردن بعد از پوره کردن سن 18 ، بدون کدام اجازه نامه مخصوص ؛

* دریافت تابعیت بلغاریا بعد از گذشتن سه سال از وضعیت (ستاتوت) اگر وضعیت (ستاتوت) پناهنده را دریافت کرده اید وبعد پنج سال اگر وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه را دریافت کرده اید.

* سفر کردن به خارج مانند اتباع بلغاریا ، اگر وضعیت (ستاتوت) پناهنده را دریافت کرده اید و سفر کردن به خارج مانندی اتباع خارجی که با اقامت دایمی در بلغاریا استند ، اگر وضعیت (ستاتوت) حمایت بشر دوستانه را دریافت کرده اید .