چی حقوق و وظایف دارم ، وقتی که وضعیت (ستاتوت) را در بلغاریا دریافت کنم ؟

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

برای حقوق و وظایف خود پس از دریافت پناه و وضعیت ( ستاتوت ) در بلغاریا – لطفا در بخشی << پناهندگی ویا حمایت بشر دوستانه >> معلومات را ببینید.