چی فرق بین پناهنده و مهاجر است ؟

ASYLUM
Audio file

کسی که می خواهد دریک کشوری خارجی به اراده خود برای کارکردن ، تحصیل ویا برای یکجا بدون با فامیل خود که در کشوری خارجی است زندگی کند ، “مهاجر” نامیده می شود .
طبقی قانون ممالک مجبور نیستند که هر خارجی را که بخواهد که به خاک شان زندگی کند قبول کنند . ممالک فقط به ابتاع خود مجبوریت ها دارند.

بنابراین ، ممالک حق دارند داخل شدن خارجی را که پاسپورت با اعتبار، ویزه ویا اجازه اقامت ندارند، به خاک خود رد کنند .

به این خاطر ، افرادی که می خواهند در یک کشور خارجی برای کار، تحصیل ویا زندگی خانوادگی زندگی کنند، اول باید درخواست ویزه را از آن کشور کنند . تنها به این ترتیب حق دارند به آن کشور سفر کنند ، به شکلی قانونی داخل شوند و اجازه اقامت را بگیرند .

اگر کسی به طور غیرقانونی واردی یک کشور خارجی شود بدون پاسپورت ویا بدون ویزه و تظاهر کند که پناهنده است ، به احتمال زیاد از طرف مقامات این کشور دادن پناه به او رد می شود.

پس از آن ، این شخص بطوری جبری دوباره به کشور اش از طریق پروسه “دیپورت” فرستاده میشود که تا انجام این پروسه امکان دارد برای چند ماه توسط پولیس بازداشت شود .

در چنین حالت به این شخص ممنوعیت داخل شدن (“مهر سیاه”) در بلغاریا که معمولا پنج سال است داده میشود که در تمام کشور های اتحادیه اروپا ، سوئیس و ناروی نیز اعتبار دارد .

این ممنوعیت همراه با چاپ انگشت آن فرد به یک سیستم مخصوص الکترونیکی اروپایی که به نام ( اوروداک ) معرفی شده است، درج میشود.

بنابراین، کشور های اروپایی می توانند در هر زمان از طریق چاپ انگشت هر خارجی را بررسی کنند که آیا او ممنوعیت در یک کشوری اروپایی دیگری دارد یا خیر و همچنان حق داخل شدن و زندگی کردن را به خاک خود ندهند ، تا زمانیکه تاریخ این ممنوعیت از بین نرفته است .

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمانقراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه درتمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا ،ایتالیا،قبرس،لتونی،لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،روما نی،سلواکی،اسلوونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.