چی معنی دارد " کارمند اجتماعی " و چی میکند در پروسه من ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

کارمند اجتماعی ، کارمندی دولتی است که همچنان متوجه مراقبت حقوق تان در زمان پروسه به طوری جداگانه از نماینده میباشد . کارمن اجتماعی مرد ویا زن بوده میتواند .

کارمند اجتماعی همچنان وظیفه دارد در زمانی مصاحبه های تان در آژانس پناهندگی حضور داشته باشد .

کارمند اجتماعی همچنان باید کنترول کند که در مرکز پناهندگان آیا تمامی اشایی ضرورت را در اطاق خود دارید یا نه . کارمند اجتماعی وظیفه دارد همرای شما گپ بزند ، کنترول کند که آیا احساسی امن را دارید ، آیا کسی شما را نگران میسازد ، آیا غذا بطوری دوامدار برایتان میرسد ، آیا صحت دارید و همچنان ترتیبات بگیرد تا مکتب بروید .

هر وقتی که مشکلی برای حل کردن دارید ویا سوالی دارید ، حق دارید از مصاحبه کننده تقاضای ملاقات با کارمند اجتماعی را بخواهید .