چی نمیتوانم و نباید کنم در جریان پروسه پناهندگی ؟

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

در جریان پروسه پناهندگی به غیر از حقوق وظایف هم دارید .

به عنوان یک پناهجو شما مجبور استید به قوانین دولت بلغاریا احترام بگذارید .

در قدم اول ، یعنی حق ندارید کوشش کنید که سرحد بلغاریا را بدون قانونی ترک کنید . هر کوشش به عبور غیر قانونی از سرحد جنایت است . در زمان دوخول شدن به بلغاریا شاید مجازات نشده باشید ، اگر از پولیس دادگاه و یا محکمه تقاضای پناه کرده باشید ،. اما اکثرا حتا پناهندگان محکمه میشوند به دلیل داخل شدن غیر قانونی ، اگر به وقت اش نگفته اند که پناه و ستاتوت در بلغاریا میخواهند . امکان دارد که حتا نفهمیده باشید که محکمه شده اید ، بخاطریکه محکمه عاجل در سه روزه تصمیم میگیرد و عموما محکومیت ، حکم معلق است ، تا نمودن جرم بعدی . اقدام به خارج شدن از مرز به صورتی که غیر قانونی باشد همیشه مجازات دارد ، بدون استثنا . اگر محمکه شده باشید در زمانی داخل شدن و شما بازداشت شوید در زمانی خروج شدن ، به معنی این است که شما مجرم دو جرم شده به زندان محکوم شوید .

در کارت راجستر تان نشانی شده است به منطقه عبور و مرور . یعنی نمیتوانید بدون اجازه رئیس لاگر از این منطقه خارج شوید . برای اجازه گرفتن باید درخواست مخصوص به رئیس لاگر بنویسید و در این درخواست باید ذکر کنید که : به کجا میخواهید بروید ، به چقدر وقت و به چی دلیل . رئیس لاگر برایتان اجازه نامه را صدورمیکند که همرا با این اجازه نامه میتوانید بیرون از این منطقه ذکر شده بدون مشکل خارج شوید . متوجه باشید که این اجازه نامه تا کدام تاریخ اعتبار دارد و اگر ضرورت به تمدید باشد به عین شکلی که صدور شده درخواست تمدیدش را کنید . به اجازه نامه ضرورت ندارید اگر، احضاریه از محمکه دارید که به تاریخ معیین باید به محکمه حاظر شوید و یا به داکتر ضرورت داشته باشید .

اگر برایتان جا داده شده است از طرف آژانس پناهندگان وظیفه دارد که محافظت کنید از نظم و قوانین لاگر پناهندگان و نگهداری کنید از اموال اتاق های انفرادی و اموال اتاق های مشترک. در صورتی خراب شدن اموال لاگر ، کارمندان آژانس پناهندگان میتوانند جریمه تان کنند از 50 الی 200 لیوه .

همچنان وظیفه دارید که بدون اطلاع از لاگر خارج نشوید و حتا برای یک شب جای دیگر خواب نشوید . میشود که بیرون از لاگر برای مدتی زیادتر باشید اما باید به رئیس لاگر درخواست بنویسید و اجازه بخواهید . در غیر آن هر غیرحاظری تان ثبت خواهد شد و امکان دارد از لاگر اخراج شوید و دیگر نتوانید به لاگر دوباره برگردید.

در اخیر یکی از وظایفی بسیار مهم این است که برای مصاحبه پیش کسی که از شما مصاحبه میگیرد هر بار که یاداشت نامه ، خطی فرستاده شده و یا اطلاع رسانی دیگری که در آن تاریخ و ساعت تعیین شده است حاظر باشید . در تاریخ و ساعت معین شده باید به اداره لاگر که مربوط به کاری شما میشود و پروسه پناهندگی مربوط به آنجا است حاظر باشید . در صورتی که به تاریخ و ساعتی معین شده حاظر نشوید خطر این است که جریان پروسه پناهندگی تا قطع شود و حق خواستن پناه در بلغاریا گم کنید.