کمک از وکیل

APPEAL
Audio file

ترجح داده میشود که از خدمات وکیل ها استفاده نمایید . خصوصا درقسمت نوشتن و دادن درخواست تجدید نظر به جوابی منفی.

اگر میخواهید درخواست تجدید نظر به محکمه بدهید بخاطری جوابی منفی ادارهء پناهندگان بعد گرفتن این سند فورا همراه با وکیل به ارتباط شوید ، چراکه مهلت درخواست تجدید نظر کم است .

پیش از همه میتوانید با وکیل های مجانی کمیته هلسنکی مراجعه نمایید ، که شریک رسمی کمیساری عالی پناهندگان و سازمان ملل متحد هستند . وکیل های کمیته هلسنکی بلغاریا خدمات مجانی حقوقی برای تان به اختیار گذاشته – مشورات ، آماده ساختن عریضه ها و درخواست های تجدید نظر و همچنان کمک کردن در پروسه محکمه را آماده میسازد .

bhc_1.jpg

کمیتهً هلسنکی بلغاریه

صوفیه – کوچهُ « اوزونجوفسکه » نمبر۱ منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
تلیفون: 00359 888 788 105
ایمیل: [email protected]
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – کوچهُ « جنرال ستروکوف » نمبر۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
تلیفون: 00359 888 788 105
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – ناحیهُ دروژبه نمبر۲۳ در کمپ مهاجرین روبروی تعمیر اداری
Web site: www.bghelsinki.org

اوقات کار :از ۱۰:۰۰تا ۱۲:۰۰ ــ از ۱:۰۰ تا ۴:۰۰


وکیل دولتی که برای تان تعیین شده برای کمک در زمان پروسه پناهندگی – مقابل ادارهء پناهندگی و یا محکمه مجانی است !
وکیل دولتی برای دفاع شما ، حق ندارد از شما پول بخواهد چراکه پول وکیل دولتی را دولت بلغاریا میپردازد.

در صورتی امکان همیش از وکیل مشوره بخواهید ، در زمانی که نمیدانید که چی حقوق را دارید ویا نمیفهمید در حالت مشخص چی تصمیم را بگیرید .