کمک طبی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

به مدتی که در جریان پروسه پناهدگی قرار دارید ، دولت بلغاریا پول بیمه صحی تانرا میپردازد . بیمه صحی تنها تا به وقتی دارید که در پروسه پناهدگی استید . برای تداوی شدن باید پیش داکتری که برایتان تعیین شده برای معاینه شدن بروید . برای تعیین کردن داکتر به مرکزی صحی لاگر در آژانس پناهندگان در جای که زندگی میکنید مراجعه کنید و یا از میانجی های صلیب سرخ (ب.، چ.ک.) و یا از شورای خانم های – پناهنده کمک بخواهید .

در جریان پروسه پناهدگی حق تداوی بدون پول را دارید ولی نه به تداوی تمام امراض . بعضی امراض و دوا ها شمال بیمه نمیشود ، به طوری مثال عملیات ، تداوی دندان و بعضی از دوا ها که باید پول شان پرداخته شود . این امراض و دوا ها برای اتباع بلغاریا نیز مجانی نیست .