کمک های اضافی اجتماعی

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

اشخاص نیازمند به ضرورت های مخصوص – مثلا : خانم های حامله ، اطفال بی سرپرست ، فامیل های که زیاد اطفال دارند ، اشخاص  که مریضی دوامدار دارند ، میتوانند به اداره اجتماعی بلغاریا درخواست برای کمک های اضافی کنند .

برای درخواست به کمک های اضافی اجتماعی ، میتوانید از کارمندان آژانس پناهندگان که در آنجا زندگی میکنید کمک بخواهید . همچنان میتوانید مراجعه کنید به سازمان های صلیب سرخ (ب. چ. ک.) و یا شورای خانم های – پناهنده .