کی است شخصی که نامیده شده " نماینده " من ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

اگر در بلغاریا بدون والدین تان استید و بدون کدام اقاربی دیگری تان که امکان دارد که بحیث سرپرت تان تعیین شود ، مقامات دولتی باید برای تان یک کارمندی مخصوص را تعیین نماید تا جوابگوه روش درست پروسه پناهندگی تان باشد و از حقوق شما مراقبت کند . این کارمند نامیده میشود “نماینده” .

این نماینده میشود که مرد باشد ویا زن و از طرف ناحیهء که لاگر تان در آن منطقه قرار دارد تعیین میشود .

مقامات بلغاریا و به خصوص آژانس پناهندگی و مصاحبه کننده شما وظیفه دارند تا همراه با این شخص که بحیث نماینده شما تعیین شده برایتان ملاقات را ترتیب کنند که در ملاقات ترجمان هم باید حضور داشته باشد تا بتوانید به سادگی همراه با نماینده تان صحبت نمایید.

این نماینده وظیفه دارد در جریان تمام مصاحبه های آژانس پناهندگی همراه با شما باشد و همچنان در هر زمانیکه سندی را باید امضأ کنید نیز این نماینده باید همراه با شما باشد .

هر وقتی که مشکلی دارید و یا سوالی دارید ، حق دارید از مصاحبه کننده تقاضای ملاقات با نماینده خود را بخواهید .