عمل کرد محکمه

APPEAL
Audio file

پروسه های محکمه نیز مختلف میباشد نظر به اینکه چی پروسه های پناهندگی تیر شده پیش از اینکه جواب تصمیمی منفی برای وضعیت (ستاتوت) داده شده است .

اگر در جواب منفی درج شده است که 7 روز مهلت دارید برای دادن درعرض تجدید نظر ، به معنی این است که این  تصمیم به شکلی عاجل پروسه پناهندگی گرفته شده است ویا بعد از درخواست بعدی برای پناه  و یا ، آیا به این عرض اجازه داده شود تا به پروسه جدید پناهدگی برسد یا نه .

اگر در جواب منفی درج شده است که 14 روز مهلت دارید برای دادن عرض تجدید نظر ، به معنی این است که به درخواست  تان برای پناه خواستن و دادن وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا ، به شکلی پروسه عمومی پناهندگی دیده شده است .

در وقتی دادن عرض تجدید نظر به جوابی منفی عاجل (  پروسه با سرعت )

عریضه از طرف محکمه دیده میشود که مشخص شده نظر به آدرس که در کارتی راجستر تان نوشته شده است . و جوابی محکمه نهایی است.

درخواست تجدید نظر به جوابی منفی عریضه بعدی ، در عین حالت قرار میگیرد . عریضه از طرف محکمه دیده میشود که مشخص شده نظر به آدرس که در کارت راجستر تان نوشته شده است . و جوابی محکمه در این پروسه نهایی است.

برای درخواست تجدید نظر به جوابی منفی عمومی (عمل کردی عمومی)- عرض از طرف  دو محکمه زیر نظر گرفته میشود . این به معنی است که اگر از جوابی محکمه اول قانع نیستید ، میتوانید درخواست تجدید نظر را به محکمه اداروی عالی نمایید .

جوابی محکمه اول عموما از طریق پسته رسان که در محکمه وظیفه دارد به خودتان داده میشود . و کارمند محکمه به آدرس که در شکایت نامه تان نوشته کرده اید میآید و بسیار مهم است اگر بعد از دادن شکایت نامه آدرس تان تغیر خورده است ، آنرا با عریضه تحریری به محکمه احوال بدهید . برای نوشتن عریضه بخاطری آدرس جدید تان کمک بخواهید از وکیل های کمیته هلسنکی و یا از وکیل دولتی که برای تان در قسمتی پروسه پناهندگی کمک کرده است .اگر چنین وکیل را داشته باشید . اگر با عریضه تحریری محکمه را آگاه نسازید از آدرس جدیدی تان حقی تجدید نظر را در محکمه عالیتر گم خواهید کرد . اگر جواب محکمه اول به نفع شما نباشد .

در محکمه حق دارید از ترجمان به لسانی خود استفاده نمایید. اگر گپ ترجمان را نمیفهمید ویا ترجمان خوب به لسانی شما گپ زده نمیتواند حق دارید این موضوع را به محکمه بگویید و تقاضای ترجمان دیگر را کنید .

در محکمه تمامی اسنادی که دارید و سندی که  ثبوت هویت تان است ارایه نمایید ، همچنان دلایلی که از کشور تان فرار کردید و دلایلی که در بلغاریا حمایت و پناه میخواهید تشریح کنید . اگر قاضی نخواهد اسناد را از شما بگیرد ، پا فشاری کنید بخاطری که این حق را دارید .

اگر محکمه به درخواست تجدید نظر برای جوابی منفی به نفع شما جواب بدهد- قاضی به آژانس پناهندگان وظیفه میدهد تا درخواست شما برای پناه  در بلغاریا دوباره دیده شود و در مورد شما تصمیم جدید گرفته شود در این حالت امکان دارد مصاحبه کننده شما را دوباره بخواهد به مصاحبه اضافی .

اگر محکمه به درخواست تجدید نظر برای جوابی منفی شما جوابی رد بدهد- حق دارید این  تصمیم را به  محکمه عالی اداروی عرض کنید . این حق را تنها در صورتی دارید که در موردی پروسه پناهندگی تان به شکل عمومی دیده شده باشد . اگر آژانس پناهندگی در موردی پروسه پناهندگی شما به شکل عاجل تصمیم گرفته باشد و یا این عریضه بعدی شما  باشد حق عرض کردن به محکمه عالی را ندارید و جوابی منفی برای پناهندگی و وضعیت (ستاتوت) در بلغاریا نهایی میشود . در این حالت حق پناه خواستن را در بلغاریا ازدست میدهید و امکان دارد که دوباره به کشوری که تابعیت آن را دارید دیپورت (دوباره فرستاده) شوید.