سازمانهاییکه کمکها را پیشکش مینمایند

دوایر و سازمانهاییکه کمکهای مجانی حقوقی را پیشکش مینمایند

nbpp.jpg

دفتر کمکهای حقوقی ملی

صوفیه ۱۴۲۱ ، کوچهُ « رزویگور » نمبر ۱
تیلفون سرتاسری برای کمکهای حقوقی ۰۰۳۵۹۷۰۰۱۸۲۵۰
Web site: www.nbpp.government.bg

اوقات کار : از ساعت ۹:۰۰ ــ ۱۷:۰۰


bhc_1.jpg

کمیتهً هلسنکی بلغاریه

صوفیه – کوچهُ « اوزونجوفسکه » نمبر۱ منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۳۳۱۸ /۰۰۳۵۹۲۹۸۰۲۰۴۹
تلیفون: 00359 888 788 105
ایمیل: refunit2@bghelsinki.org
Web site: www.bghelsinki.org

سویلینگراد – کوچهُ « جنرال ستروکوف » نمبر۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۷۹۶۳۱۱۸
تلیفون: 00359 888 788 105
Web site: www.bghelsinki.org

خرمنلی – ناحیهُ دروژبه نمبر۲۳ در کمپ مهاجرین روبروی تعمیر اداری
Web site: www.bghelsinki.org

اوقات کار : از ساعت ۹:۰۰ ــ ۱۲:۰۰ / ۱۳:۰۰ ــ ۱۷:۰۰


arm.jpg

انجمن برای مهاجرین و پناهندگان

صوفیه – کوچهُ « گراف ایگناتیف » نمبر۶ ، منزل ۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۹۸۸۰۰۵۷
ایمیل : peregrine@aster.net
Web site: http://abm-bg.org


fvb.jpg

بنیاد « مرکز برای کمکهای حقوقی – صدا در بلغاریا »

صوفیه – کوچهُ « تریادیسه » نمبر۵ ب ، منزل ۵ ، دفتر ۲۲۶
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۰۷۷۹
ایمیل : voiceinbulgaria@gmail.com
Web site: www.centerforlegalaid.com


far.jpg

بنیاد « رسیدن به حقوق »

تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۷۹۳۲۸۰
ایمیل :office@farbg.eu
Web site: www.farbg.eu


bcdi.jpg

مرکز تحقیقاتی برای جیندر در بلغاریا

صوفیه – جادهُ « وسیل لیفسکی » نمبر ۳۳
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۶۳۵۳۵۷
ایمیل: office@bgrf.org
Web site: http://bgrf.org

خسکووا – کوچهُ « پیرین » نمبر ۹
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸۵
ایمیل: bgrfhaskovo@mail.bg
Web site: http://bgrf.org>

دیمیتروفگراد – کوچهُ « کلیمنت اوخریدسکی » نمبر۱، منزل ۱، اتاق ۱
تیلفون : ۰۰۳۵۹۳۸۶۲۴۶۸
ایمیل : bgrfdimitrovgrad@mail.bg
Web site: http://bgrf.org


سازمانهاییکه حمایه و کمکهای اجتماعی را پیشکش مینمایند :

brc-2.jpg

صلیب سرخ بلغاریا

صوفیه – جادهُ « جیمز باوچر » نمبر ۷۶
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۸۱۶۴۸۲۱
ایمیل : m.stoyanova@redcross.bg
Уеб сайт: https://www.redcross.bg

اوقات کار : از ساعت ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰


caritas-2.jpg

کاریتاس صوفیه

صوفیه – ناحیهُ « ایلیندین »بلاک ۵۵ ، مدخل سوم ، اپارتمان ۴۷
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۲۰۰۸۲۵
ایمیل : info@caritas-sofia.org
Уеб сайт: http://caritas-sofia.org


crw.jpg

شورای زنان مهاجر

صوفیه – کوچهُ « ایکزارخ یاسیف » نمبر ۹۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۸۷۸۱۳۶۲۳۱
تیلفون تماس با شخصیکه به لسان عربی حرف میزند ۰۰۳۵۹۸۷۸۶۰۷۵۵۰
تیلفون تماس با شخصیکه به لسان فارسی/ دری حرف میزند ۰۰۳۵۹۸۷۸۹۵۲۶۹۱
ایمیل : office@crw-bg.org
Уеб сайт: http://crw-bg.org

اوقات کار : از ساعت ۱۰:۰۰ – ۱۶:۰۰


سازمانهاییکه کمکهای طبی و روانی بطور رایگان پیشکش مینمایند :

fcn.jpg

بنیاد «مرکز نادیه »

صوفیه – کوچهُ « کینیاز بوریس 1 ، نمبر۱۶۶، منزل ۲ ، اپارتمان ۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۱۹۳۰۰
ایمیل : centernadja@abv.bg
Уеб сайт: https://nmd.bg/members/tsentar-nadya


faa.jpg

بنیاد «انجمن انیموس »

صوفیه – کوچهُ « ایکزارخ یاسیف » نمبر ۸۵
تیلفون : ۰۰۳۵۹۲۹۸۳۵۲۰۵
ایمیل : animus@animusassociation.org
Уеб сайт: https://animusassociation.org