«مددکار اجتماعی» یعنی چه و در تشریفات من چه کاری انجام می دهد؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

مددکار اجتماعی کارمند دولتی است و او نیز نظارت رعیات حقوق شما در طی تشریفات پناهندگی، اگر چه در حال حاضر شما یک نماینده دارید. مددکار اجتماعی می تواند مرد یا زن باشد.
مددکار اجتماعی مجبور است هنگام انجام مصاحبه شما با آژانس پناهندگان حضور داشته باشد.

علاوه بر این، مددکار اجتماعی باید کنترل کند شما لوازم مورد نیاز را در اتاقی که زندگی می کنید در مرکز پناهندگان همه چیز لازم داشته باشید. مددکار اجتماعی باید با شما صحبت کند و مطمئن شود که شما در ایمنی هستید و هیچ کس شما را اذیت نمی کند و هم تایید کند که شما از مواد غذایی به طور منظم دریافت می کنید و سالم هستید و هم تنظیم کند شما به مدرسه بروید.

هر زمانی که پرسش و یا مشکلاتی دارید، حق درید از مصاحبه کننده در خواست کنید ملاقات با مددکار اجتماعی تنظیم کند.