آموزش و پرورش کودکان در مدارس بلغاری

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

فرزندان زیر 18سالگی حق آموزش و پرورش رایگان در مدارس دولتی دارند.
برای ثبت کودکان در مدرسه می توانید از کارمندان آژانس پناهندگان در کمپ شما کمک بگیرید یا هم از صلیب سرخ، کاریتاس یا شورای پناهندگان زن.