آیا شخص دیگری به جز پدر و مادر می تواند همراه من باشد؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

با وجودی که شما خودتان می توانید درخواست برای پناهندگی به مقامات بلغارستان ارایه کنید، تشریفات برای پناهندکی پیچیده است و بنابراین شما نیاز به شخصی بزرگسال دارید که هنگام این تشریفات به شما یاری کند و تمام مدارک که از طرف مقامات بلغارستان به شما داده می شود، با شما امضا کند.
اگر پدر و مادرتان با شما در بلغارستان نباشند، ولی بستگان دیگر (مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، عمه، خاله، دایی و هم چنین برادر یا خواهرتان بالای 18 سال) شما همراهتان هستند، قوانین بلغاری با این حال حق می دهند، آنها به جای شما یا با شما مدارک را امضا کنند.
در این مورد، اگر شما اظهارنامه امضا کنید که موافق هستید، مقامات بلغاری این شخص را به عنوان فرد همراه شما هنگام تشریفات شما در بلغارستان تعیین می کنند