آیا من کودک بدون همراه بزرگسال هستم؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

طبق قانون بلغارستان هر فرد زیر 18 سال کودک می باشد.
اگر به18 سالگی نرسیده باشید نمی توانید شخصاً تشریفات با مقامات بلغاری اجرا کنید. اگر شما زیر 14 سال هستید در تشریفات پناهندگی شما یکی از والدین تان باید به جای شما امضا کند. اگر شما بیش از 14 سال دارید، اما هنوز به 18 سالگی نرسیده باشید، در تشریفات پناهندگی می توانید امضا کنید اما امضای شما باید با امضای یکی از والدین تان تصدیق شود.

اگر شما زیر 18 سن هستید و در بلغارستان به تنهایی و بدون هیچ یک از والدین تان (مادر یا پدر) وارد بلغارستان شدید آن وقت مطابق قانون بلغاری شما «کودک بدون همراه بزرگسال» هستید.
اگر والدین تان با شما در بلغارستان نباشند، چون شما نمی دانید کجا هستند، در راه از هم جدا شده اید و یا در قید حیات نباشند، حق دارید بدون امضای آنها، خود تان از دولت بلغارستان حمایت درخواست کنید، تا بتوانید اینجا بمانید و زندگی کنید.

اگر کودک بدون همراه بزرگسال و خواهشمند پناه، حمایت و پناهندگی (استاتوت) از کشور بلغارستان هستید، شما حق تشریفات ویژه (خاص) دارید.
لطفاً دربارة حقوق خود با کسی از سازمان هایی که در کمپ پناهندگان شما کار می کنند مشورت کنید.