ارائه تصمیم در مورد شما

PROCEDURE
Audio file

مصاحبه کننده باید در عرض سه ماه از ثبت نام شما تصمیم در مورد شما اعلام کند. اگر لازم است این مدت بیشتر شود در این صورت مصاحبه کننده به طور کتبی شما را در جریان قرار بگیرد. اگر در عین حال درخواست خود را برای پناهندگی پس بگیرید، باید بدانید که شما حقوق پناهندگی خود را در بلغارستان از دست می دهید.
در این تصمیم، مصاحبه کننده می گوید که آیا به شما پناهندگی در بلغارستان داده می شود یا خیر. این تصمیم به صورت کتبی آمده می شود و شما از سوی مصاحب کننده، فراخوانده می شوید که شما را درباره برای نتیجه پرونده شما آگاه کند.

حضور مترجم هنگام تحویل تصمیم الزامی است. مترجم باید قبل از امضا، متن حکم رای تصمیم را برای شما بخواند. و هم یک نسخه از آن به شما داده شود.
اگر شما بیرون از مرکز پناهندگان زندگی می کنید از طریق پست از آژانس دولتی پناهندگان نامه ای دریافت می کنید که در آن آماده بودن رای تصمیم به شما اعلام می شود. شما باید بی درنگ خود را به مرکز آژانس مربوطه معرفی کنید تا حکم اعلام شده درباره پرونده خود را برابر امضا دریافت نمایید.