ارایه دادن شکایت

APPEAL
Audio file

تصمیم تشریفات پناهندگی شما ممکن است مثبت باشد (شما پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه دریافت شوید) ولی ممکن است منفی باشد(به شما پناهندگی داده نمی شود).

کارمندان آژانس دولتی پناهندگان موظفند یک کپی از این تصمیم در برابر امضای به شما بدهند. ولی قبل از این، متن رای تصمیم باید توسط مترجم به زبان قابل فهم برای شما خوانده می شود.

اگر تصمیم منفی باشد (به شما پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه داده نمی شود) و شما از جواب منفی ناراضی هستید شما حق دارید تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه بدهید و از دادگاه درخواست کنید تصمیم آژانس پناهندگان را لغو کند و به آژانس دستور بدهد به شما پناهندگی بدهد.

از امضا کردن تصمیم و گرفتن نسخه ای از آن امتناع نکنید. حتی اگر شما امتناع کنید تصمیم خود را امضا کنید، مهلت تجدید نظر آن در دادگاه همچنان اجرا می شود. همچنین شما از تصمیم خود لازم دارید، زیرا اگر می خواهید تجدیدنظر کنید، باید بلافاصله آن را به وکیل ببرید. بدون این تصمیم وکیل نمی تواند شکایت علیه آن بنویسد زیرا وکیل باید دلایل رد کردن در خواست شما برای پناهندگی بخواند.

شکایت باید در مهلت زمانی تنظیم شود که شما تصمیم را قانونا – با دادن امضا و درج تاریخ – دریافت کرده اید.
مهلت تنظیم شکایت در آخر برگه رای تصمیم قید شده است و می تواند 7 روز یا 14 روز باش این مهلت نباید مورد غفلت واقع شود!

اگر شکایت را در مدت تعیین شده در تصمیم ارایه نکنید، دادگاه مبنایی برای بررسی پرونده در اختیار نخواهد داشت، تصمیم آژانس قطعی خواهد شد و تشریفات پناهندگی شما به پایان خواهد رسید. در این صورت مقامات بلغار حق دارند شما را به کشور خودتان بازگردانند.

ارایه شکایت رایگان است. طبق قانون این تشریفات دادگاه مجانی است. توصیه می شود برای نوشتن و ارایه شکایت شما همیشه با وکیل مشورت کنید.