از کجا می توانم از وکیل کمک بگیرم؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

تشریفات پیچیده است و شما ممکن است هر چیزی که با شما اتفاق می افتد و به چه دلایلی متوجه نکنید. به همین دلیل مقامات بلغار به کودکان که در بلغارستان تنها هستند، حق می دهد از شخصی که قوانین را می شناسند کمک بگیرند. چنین فردی «وکیل» نامیده می شود. این وکیل رایگان برای کودکان بدون سرپرست است.

برای پیدا کردن یک وکیل مجانی می توانید از نماینده یا مصاحبه کننده(کارمندی که از شما مصاحبه می گیرد) خود کمک بگیرید. همچنین برای یافتن وکیل از مددکار اجتماعی که در مصاحبه های شما شرکت می کند، کمک بگیرید.
اگر هیچ کدام از آنها به شما یاری نمی کند با وکیل تماس بگیرید، می توانید به کمیته هلسینکی برای کمک مراجعه کنید، که همچنین وکلای مجانی دارد.

دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:

logo-en.jpg

دفاتر کمیته هلسینکی بلغارستان آدرس زیر دارد:
نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «اوزونجفسکا»، شماره 1
تلفن: 00 359 2 981 3318 / 00 359 2 980 2049


اسویلنگراد، خیابان«ژنرال استروکاو» (General Strukov) شماره 5
تلفن: 00 359 379 63 118


هارمانلی، «دروژبا» شماره 23
ساخت اداره در کمپ پناهنگان طبقه 1