از کی می توان پناهندگی در خواست کند؟

REGISTRATION
Audio file

درخواست حمایت و پناهندگی می تواند به هر مقام دولتی – پلیس، شهرداری، دادگاه و یا دادستانی ارایه شود.
در اغلب موارد درخواست ها به محض عبور از مرز به کارمندان «پلیس مرزی» یا پلیس «اداره مهاجرت»، ارایه می شوند. زیرا اکثر افراد خارجی که وارد بلغارستان می شوند بدون داشتن ویزا یا مدارک هویتی توسط ماموران پلیس مرزی و یا پلیس مهاجرت دستگیر می شوند.
در بلغارستان مرزها توسط پلیس مرزی محافظت می شود.

borderpolice.png

ماموران پلیس مرزی با لباس فرم سبز پلیس و نشان به زبان بلغاری: «Гранична Полиция» و به زبان انگلیسی: «Border Police»

در بلغارستان، ورود فرد خارجی به کشور بدون مدارک هویتی، ویزای ورود به خاک بلغار به غیر از مراکز تعیین شده برای ورود در طول مرز های غیر قانونی و جرم به شمار می رود و مشمول مجازات است. اما وقتی فرد خارجی دنبال پناه می باشد قانون او را از مجازات معذور می کند. بنابراین بسیار مهم است که فرد، پس از عبور از مرز دولتی، بلافاصله به محض دیدن اولین کارمند دولت که اغلب و قاعدتاً پلیس مرزی است، پناهجویی خود را اعلام کند.

ماموران پلیس مرزی هر افراد خارجی بازداشت شده را بازجویی می کنند. پروتکل بازجویی را تهیه می کنند. این پروتکل باید توسط مترجم برای شما خوانده و به دست شما، مترجم و مامور پلیسی امضا شود.

اگرشما در طول بازجویی درخواست خود را برای حمایت اعلام نکنید، ممکن است به دلیل ورود غیر قانونی (به کشور) به دادگاه جلب شوید. اما اگر بعداً در برابر دادستان یا دادگاه پناه بخواهید هیچ مانعی وجود ندارد.

اگر شما هنگام این بازجویی اعلام پناهجویی و درخواست حمایت ارایه نکرید، شما را به دادگاه برای وارود غیر قانونی درکشور بلغارستان خواهند فرستاد. ولی این هیچ مانعی نیست که دیرتر از دادستان یا از خود دادگاه حمایت درخواست کنید.

با این حال، اگر شما به پلیس مرزی، دادستان یا دادگاه نگفه اید که به دنبال پناه گرفتن در بلغارستان هستید پس از تسخیر خود در مرز، مقامات بلغاری به عنوان مهاجر غیر قانونی با شما رفتار خواهند کرد که باید به کشوری بازگردانده شود که از آن وارد کشور بلغارستان شده است (روش پذیرش دوباره) و یا به طور مستقیم در کشور مبدا (روش اخراج یا دیپورت).

در بلغارستان این تشریفات توسط پلیس مهاجرت انجام می شود که مدیریت «مهاجرت» نامیده می شود.

borderpolice.png

ماموران پلیس مرزی با لباس فرم سبز پلیس و نشان بهماموران پلیس مهاجرت لباس فرم پلیس خاکستری بر تن دارند و نشان به زبان بلغاری: «Миграция» و به زبان انگلیسی: «Migration»


پلیس مهاجرت حق دارد اقدام به بازداشت مهاجران غیرقانونی کند در بازداشتگاه های ویژه تا مقدمات «پذیرش دوباره» یا «دیپورت» آنها از بلغارستان به کشور مبدا فراهم شود.

در بلغارستان دو مرکز بازداشت برای مهاجران غیر قانونی وجود داردLyubimetz (در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه) و Busmantsi (در نزدیکی صوفیه).

بازداشت به عنوان مهاجر غیر قانونی می تواند تا شش ماه به طول بینجامد، و در برخی موارد، با اجازه دادگاه به حداکثر 18 ماه ادامه یابد. پس از 18 ماه مقامات بلغار نتوانسته باشند فرد خارجی را به کشور مبدا برگردانند او آزاد می شود. در حالی که در بازداشتگاه ها هستید ممکن است توسط سرویس های امنیتی بلغارستان به نام DANS بازجویی شوید.

اگر شما قبل از انتقال به بازداشتگاه، موفق نشدید درخواست پناهندگی تان را در مرز اعلام کنید حق دارید درخواست خود را توسط کارمندان پلیس مهاجرات در بازداشتگاه در مرکز بازداشتی که هستید، اعلام کنید.

پلیس مهاجرات جا برای مترجمین ندارد، بنابراین معمولاً وکلای رایگان کمیته هلسینکی، که مترجم آنان را همراهی می‌کند، اغلب به نوشتن یک درخواست کتبی برای پناهندگی در بلغارستان کمک می کنند. وکلای کمیته هلسینکی برای سازمان ملل متحد کار می کنند و مرتباً به مراکز بازداشت «بوسمانتسی» و «لیوبیمتس» روز دوشنبه می آیند.

در طی6 روز کاری بعد از ارائه دادن درخواست برای پناهندگی به پلیس مرزی یا پلیس مهاجرات شما باید آزاد شوید.

اگر آزاد کرن شما تاخیر شود حق دارید به دادگاه شکایت کنید. برای ارایه دادن شکایت شما می توانید از وکلا رایگان کمیته هلسینکی درخواست همکاری کنید.

اگر همه چیز صحیح است و تاخیری نیست، شما را به کمپ آزاد پناهندگان منتقل خواهند کرد.

آژانس دولتی پناهندگان، تنها ادارة دولتی می باشد که می تواند رسماً درباره شما تصمیم بگیرد به شما پناهندگی و پناهندگی انسان دوستانه اعطاء نماید و شما در بلغارستان و اروپا بمانید.

اگر شما به صورت قانونی وارد بلغارستان شده اید یا غیر قانونی وارد شده اید ولی از پلیس دستگیر نشده اید می توانید درخواست پناهندگی خود را مستقیماً به یکی از مراکز پناهندگی (کمپ) این آژانس ارایه کنید.