حقوق من به عنوان کودک بدون همراه بزرگسال چیست؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

اگر چه هنوز 18 سال نداشته باشید، شما دارای حقوق هستید که مقامات بلغاری ملزم به رعایت هستند.
در طی تشریفات پناهندگی شما حق دارید:

در مرکز پناهندگی اسکان داده شوید؛
در طی تشریفات پناهندگی تان در بلغارستان بمانید؛
کارت ثبت نام (داکومنت) دریافت کنید؛
هر روز سه بار مواد غذایی دریافت کنید؛
هر ماهکمک مالی اجتماعی ماهانه به شما پرداخت شود؛
کمک پزشکی هنگام بیمار شدن؛

در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
حق داشتن مترجم، وکیل و مددکار اجتماعی هنگام مصاحبه ها؛
دریافتن تصمیم که آیا به شما پناهندگی در بلغارستان داده می شود.
اگر پناهندگی (استاتوت) به شما تعلق بگیرد حق دارید:
شخصی را به عنوان فرد همراه شما تعیین شود برای مراقبت از گرفتن اسناد دائمی بلغاری و پیگیری حقوق دیگر شما – مانند مسکن، ثبت نام در مدرسه و غیره.

سرپرست رایگان است!
اگر کسی پیشنهاد می کند سرپرست شما باشد و پول می خواهد، این غیر قانونی است و شما باید بلافاصله به وکیل خود گزارش دهید.

از پلیس مدارک هویت بلغاری دریافت کنید – کارت شخصی و گواهی نامه سفر خارج از بلغارستان (travel document)
در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
در بلغارستان به خانواده خود بپیوندید؛
بدون داشتن مجوز ویژه کار کنید – بعد از این که 18 سال می شوید؛
بعد از سه سال تابعیت بلغاری دریافت کنید (اگر پناهندگی دارید)؛ یا بعد از پنج سال (اگر پناهندگی انسان دوستانه دارید )
تحت شرایط و ضوابط «شهروندان بلغاری» به خارج از کشور سفر کنید (اگر پناهندگی دارید) و تحت شرایط و ضوابط
«افراد خارجی مجاز به اقامت دائمی در بلغارستان» به خارج از کشور سفر کنید (اگر پناهندگی انسان دوستانه دارید).