حقوق و وظایف من پس از دریافتن پناهندگی در بلغارستان چیست؟

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

برای حقوق و وظایف شما در مورد دریافت پناهندگی و وضعیت در بلغارستان – لطفا به بخش «پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه» مراجعه کنید.