حقوق پس از دریافت پناهندگی انسان دوستانه:

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

اگر پناهندگی انسان دوستانه دریافت کردید حق دارید:

بدون داشتن مجوز ویژه کار کنید؛
در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
در بلغارستان به خانواده خود بپیوندید؛
پنج سال بعد از گرفتن پناهندکی تابعیت بلغاری دریافت کنید؛
تحت شرایط و ضوابط «افراد خارجی مجاز به اقامت دائمی در بلغارستان»به خارج از کشور سفر کند. (بعد از دریافت کردن ویزا از سفارت مربوطه و ماندن آنجا براساس مدت قید شده در ویزا.)